Obnova strešného plášťa plochej strechy je náročná projekčná a realizačná činnosť. Zväčša má individuálny charakter, a preto k nej nemožno pristupovať podľa zjednodušených schém. Spôsob obnovy strešného plášťa plochej strechy a jej rozsah jednoznačne závisia od jej diagnózy.

        

Strešný plášť plochej strechy musí budovu dlhodobo chrániť pred vonkajšími vplyvmi. Nie všetky strešné plášte plochých  striech sú však v tomto smere spoľahlivé. Nedostatky a poruchy strešných plášťov plochých striech možno odstrániť obnovou. Pri návrhu obnovy si najskôr musíme položiť otázky, prečo vznikla porucha a čo je jej príčinou. Ak si podobné otázky nepoložíme, môže sa stať, že po obnove strechy treba začať s obnovou znova. Príčinou neúspešnej obnovy strešných plášťov býva aj neodbornosť zhotoviteľských firiem. Niektorí investori sa mylne domnievajú, že optimálny návrh obnovy za nich vyriešia realizačné firmy. Realizačná firma sa však často snaží uplatniť pre seba najvýhodnejšiu technológiu, ktorá však nemusí byť vhodná.

Postupnosť obnovy
Doterajšia prax ukazuje, že obnovy strešných plášťov plochých striech vykonávajú priamo stavebné organizácie, ktoré často nedosahujú profesionálnu úroveň. Obnovy strešných plášťov sa vykonávajú bez projektov a bez akéhokoľvek odborného posúdenia poruchového stavu, čo je doslova hazardom a spravidla vedie k neúspechu. Vždy treba identifikovať základné chyby, ktoré poruchový stav spôsobujú. Každý prípad nefunkčnosti funkcie strešného plášťa plochej strechy sa má riešiť obnovou na základe expertízneho (znaleckého) posudku, ktorého súčasťou je diagnóza existujúceho stavu a projektovej dokumentácie, kde musí byť stanovený cyklus spôsobu údržby. Iba tak možno pri súčasnom dodržaní technologickej disciplíny očakávať funkčnosť strešného plášťa plochej strechy. Ďalším nevyhnutným krokom pre úspešnosť obnovy je výberové konanie na realizátora (zhotoviteľa) obnovy a tvorba ceny s prihliadnutím na ekologicky efektívne zneškodnenie odpadu.
Expertízne znalecké posudky

Každej obnove strešného plášťa plochej strechy má predchádzať podrobný stavebno-technický prieskum aktuálneho stavu s analýzou príčin porúch. Stavebno-technický prieskum musí vychádzať z prehliadky reklamovaných porúch, prehliadky konštrukcií súvisiacich s plochou strechou a najmä z vykonania kontrolných sond. Tými sa zistí skutočne realizovaná skladba strešného plášťa, druh zabudovaného materiálu, obsah hmotnostnej vlhkosti v jeho jednotlivých vrstvách a jeho skutočný stav. Riešiť obnovu strešného plášťa len na základe pôvodnej projektovej dokumentácie nie je správne, lebo táto dokumentácia je neúplná alebo chybná. Často sa stáva, že realizácia nie je v súlade s projektovou dokumentáciou. Každý znalecký posudok musí obsahovať aj princíp návrhu obnovy strešného plášťa plochej strechy, vychádzajúci z analýzy príčin porúch. Pri návrhu obnovy strešného plášťa plochej strechy treba riešiť celú problematiku komplexne, teda nielen povlakovú krytinu, ale i odstránenie prípadných tepelných mostov a dodatočné zateplenie strešného plášťa. Je nezodpovedné aplikovať návrh obnovy plochej strechy na ďalšie objekty bez príslušného stavebno-technického prieskumu, lebo skladba strešného plášťa je spravidla pri každej streche iná.

Projektová dokumentácia
Ploché strechy sa pre obnovu zobrazujú zjednodušene v pôdorysoch a zvislých rezoch. Pôdorys plochej strechy zobrazuje dokončenú strechu v pohľade zhora. Priestory nad úrovňou vonkajšieho povrchu strešného plášťa sa zaoberajú mysleným vodorovným rezom ako pôdorys podlažia stavebného objektu. Pôdorys plochej strechy sa dopĺňa zvislými rezmi, ktoré sa umiestňujú mimo obrazu pôdorysu. Rezy sa musia robiť vtedy, ak nie je jasne zobrazená strecha v pôdoryse. Výkresy plochých striech sa kótujú dĺžkovými a výškovými kótami. Tak isto je nutné označiť sklon strešných rovín. Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je nakreslenie podrobností (detailov) súvisiacich so strechou. Ide o podrobnosti konštrukčného riešenia detailov hlavného hydroizolačného systému (povlakovej krytiny) a klampiarskych stavebných prác.

Tvorba ceny
Na určenie ceny za obnovu strešného plášťa plochej strechy treba mať vypracované technicko-technologické riešenie obnovy (projekt). Ak totiž nie je správne určená porucha, nebude správna ani obnova a cena bude skreslená. Rozpočet je výhodné rozdeliť do dvoch samostatných častí – na búracie práce a na nové konštrukcie. Pri stanovení ceny za obnovu strešného plášťa plochej strechy musí byť zohľadnená odbornosť zhotoviteľskej firmy, jej vybavenie technikou a organizačné zabezpečenie odborného dozoru. Cena pri ponuke by
mala byť konečná, čo nie je pri obnove striech možné. Veľmi častým argumentom pri voľbe návrhu obnovy plochej strechy je cena. Nie je správne tvrdiť, že určitý typ obnovy je drahší, ako obnova iného typu. Je to vec konkrétneho návrhu v konkrétnych podmienkach.

Predpoklady správnej obnovy
Obnovy sa týkajú najmä starších strešných konštrukcií, kde došlo k zostarnutiu povlakových krytín. Obvykle majú tieto strechy z dnešného hľadiska horšie tepelnoizolačné vlastnosti. Na základe poznatkov získaných z technickej diagnostiky strešných plášťov plochých striech na úrovni súčasných poznatkov a skúseností u nás i vo svete možno konštatovať, že na správnej obnove sa podieľa najmä: – stav nosnej strešnej konštrukcie, hmotnosť vrstiev, možnosť  odvodnenia;
– rovinnosť povrchu povlakovej krytiny;
– rešpektovanie sklonu, alebo návrh nového sklonu;
– navrhnutie obnovy na základe stavu povlakovej krytiny  z hydroizolačného hľadiska a stupňa jej starnutia;
– vlhkostný stav a režim najmä tepelnoizolačnej vyrovnávajúcej  a spádovej vrstvy ako aj povlakovej krytiny;
– pevnosť a degradácia podkladu povlakovej krytiny;
– pohyb podkladu nesmie byť prenášaný do vrstvy povlakovej  krytiny;
– vhodné použitie stavebných materiálov na jednotlivé vrstvy (časti)  strešného plášťa a rešpektovanie ich vlastností;
– vplyv vnútorných klimatických pomerov;
– zohľadnenie zariadenia a súčastí technického vybavenia objektu,  ktoré je vyvedené nad úroveň strechy;
– správna konštrukčná tvorba detailov súvisiacich s plochou  strechou;
– riešenie odvetrania pri vetraných strechách;
– difúzia vodnej pary v skladbe strešného plášťa s prihliadnutím na  difúzny odpor povlakovej krytiny;
– skladovanie odpadu materiálu, ktorý bol zabudovaný v strešnom  plášti, na skládky;
– posúdenie použitia materiálov na obnovu z ekologického  hľadiska;
– finančné prostriedky, ktoré môžeme na obnovu venovať.
K tomu všetkému niekedy pristupujú zámery na nové využitie plochej strechy, napríklad v podobe účelovej plochej strechy – terasy. Pokiaľ sa práce na obnove strešného plášťa plochej strechy zveria neskúseným ľudom a firmám, hrozí nebezpečie zbytočného vynaloženia značných finančných prostriedkov a slabého výsledného efektu obnovy. Takýto stav je, žiaľ, aj po desiatich rokoch v našom stavebníctve bežný. . . .

 

Active Image
 
TEXT a FOTO prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. (Katedra konštrukcií pozemných stavieb Stavebná fakulta STU v Bratislave)
 
Pin It