Sample ImageV druhej polovici 20. storočia sa zmenil spôsob využívania podkrovných priestorov, čo prinieslo i zmeny v konštrukcii krovu. Pre obytné podkrovia nie sú veľmi vhodné klasické sústavy (plné väzby, väzné trámy, vzpery). Krovy v novostavbách majú charakter novodobých hambálkových sústav. Veľmi často sú prvky krovu priznané, sú pohľadové a efektne dotvárajú interiér.

Krov je najdôležitejšou súčasťou zastrešenia budovy. Modeluje tvar strechy a prenáša zaťaženie od strešného plášťa (krytina, latovanie, debnenie, izolačná a podhľadová vrstva), snehu i vetra do nosných častí objektu. Klasické krovy sú viazané strešné konštrukcie spájané najmä tesárskymi väzbami. Voľba krovovej sústavy závisí predovšetkým od dispozície objektu, množstva vnútorných nosných stien a od sklonu strechy.

Sample ImageRozdelenie krovov
Najčastejšie používaným materiálom na krov je drevo. Zriedkavejšie sú oceľové konštrukcie a železobetónové krovy sa používajú skôr výnimočne. Podľa konštrukčného usporiadania sa krovy delia na rôzne sústavy, pričom je dôležitý najmä spôsob podoprenia krokví. Triedenie krovov nie je vôbec jednoduché. Z hľadiska rozmanitosti sústav a historického vývoja  ich možno zjednodušene rozdeliť na sústavy krokvové (jednoduché a hambálkové) a väznicové (stojaté a ležaté stolice). Ďalšími kategóriami sú rôzne vešadlá, vzperadlá a kombinované konštrukcie. Krovy veží a centrálnych stavieb musia spĺňať celkom špecifické kritériá.

Návrh krovu
Typ konštrukcie krovu ovplyvňuje sklon strechy, jej tvar, rozpätie, plánovaná voľná šírka i výška v podkroví, účel budovy i prostredie, v ktorom je objekt postavený. Krovová konštrukcia musí zaťažovať podpory zvisle a prenášať šikmé tlaky do väzných trámov, klieštin alebo kovových tiahel. Musí byť dostatočne tuhá – vyžaduje zavetrovanie v priečnom i pozdĺžnom smere. Kým v minulosti sa prvky krovu navrhovali najmä podľa praktických skúseností, moderné konštrukčné systémy sa projektujú podľa konkrétnych statických výpočtov. Novodobé sústavy umožňujú v maximálnej miere využívať dispozíciu podkrovných priestorov. Podrobnými výpočtovými metódami možno dosiahnuť efektívne využitie materiálových charakteristík dreva i spájacích prostriedkov a tým minimalizovať výrobné aj montážne náklady. Statickým i konštrukčným špecifikám treba venovať zvýšenú pozornosť nielen v etape návrhu a projekcie, ale aj pri vlastnej realizácii.


Sample ImageDôležitá je podrobná projektová dokumentácia
Súčasťou projektovej dokumentácie stavby by mala byť podrobná dokumentácia krovu, vrátane všetkých jeho detailov. Samozrejmosťou by mala byť aj kontrola vyhotovenia krovu v priebehu realizácie. Oplatí sa venovať čas i finančné prostriedky vykonávaciemu projektu objektu, vrátane technickej správy a podrobného a zrozumiteľného vykreslenia detailov a statických výpočtov jednotlivých prvkov krovu. Potom sa nemôže stať, že tesár, hoci má dlhoročné skúsenosti napríklad so stojatou stolicou, použije nedostatočný spájací prvok v prípade novodobého hambálkového systému. Ten funguje na základe odlišných statických princípov a vodorovná reakcia krokvy v uložení môže značne prevyšovať únosnosť štandardného kotvenia. To však nemôže tesár bez podrobného vykonávacieho projektu vedieť.

Postup pri návrhu krovu

  •   stanovení tvaru strechy
  •   zhodnotenie stavebného usporiadania na povale (odkvap, nadmurovka, štítové múry, komíny, ventilácia,   svetlíky, výstup na povalu)
  •    návrh plných väzieb vrátane ich usporiadania
  •    rozmiestnenie jalových väzieb (pokiaľ možno pravidelné)
  •    spád strechy v závislosti na druhu krytiny


Sample ImageKonštrukčné zásady
Väznice sú v pozdĺžnom smere (každých 3 až 5 m) podopierané podpornou konštrukciou (stĺpik, vzpera, pilier, schodisková stena, štítový múr). Priečny profil krovu v mieste podpory sa nazýva väzba. Profil bez podpory je jalová väzba. Rozmery väzníc sú v rozmedzí 140/160 mm až 160/200 mm. Maximálna vzdialenosť plnej väzby od nosného štítu je 0,9 až 3,6 m (maximálne tri jalové väzby). Minimálna vzdialenosť plnej väzby od nenosného štítu je 0,15 – 0,30 m. Vzdialenosť medzi jednotlivými krokvami (jalové väzby) je 0,9 – 1,2 m (rozmer krokvy je 80/40 mm až 120/160 mm). Krokvy vedú od hrebeňa k odkvapu v smere najväčšieho spádu strechy a sú podopierané vodorovnými trámami – väznicami. Vo vrchole je vrcholová (hrebeňová) väznica, na obvodovej nadmurovke je pomúrnica, uložená na ležato. Medzi nimi sú stredové väznice. Priečne stuženie zabezpečujú klieštiny (rozmer 60/80 mm až 120/160 mm) alebo vzpery a rozpery. Pozdĺžne stuženie zabezpečujú vo väčšine prípadov pásiky (hranoly s rozmermi 80/100 mm až 100/140 mm približne 1,5 m dlhé. Väzný trám (rozmer 160/180 mm až 200/260 mm) je hlavný prvok, ktorý spája konštrukciu krovu minimálne 80 mm nad úrovňou podlahy. Pri hambálkovej sústave sú naprieč krovom umiestnené tesne nad alebo pod väznicou klieštiny či hambálky – vodorovné trámiky. Výhodou tohto typu je veľký podstrešný priestor. Konštrukčnými typmi väznicovej sústavy sú stojatá stolica, ležatá stolica a kozová stolica.


TEXT Ivona Partmanová
FOTO archív redakcie

 

 

Pin It