Spoločnosť EL – PROJEKT vám pomôže ochrániť váš domov. Firma vznikla začiatkom roku 1992 ako súkromná firma so zameraním na spracovanie projektovej dokumentácie elektrotechnických zariadení. Od roku 1995 rozšírila svoju činnosť o dodávky, montáže a revízie aktívnych bleskozvodov popredných európskych výrobcov. Okrem dodávok firma zabezpečovala kompletný servis od samotného návrhu bleskozvodnej sústavy, výpočtu sústavy podľa ustanovení STN 34 1391:1998, cez realizáciu diela, montáž bleskozvodnej sústavy až po jej kontrolu, odbornú prehliadku (revíziu) a odovzdanie užívateľovi.

 e img 125

 

Aktívny bleskozvod je určený pre objekty alebo priestory, kde je požadovaná efektívna a spoľahlivá ochrana pre celý chránený priestor. Účinnosť ochrany pred škodlivými následkami blesku naším aktívnym bleskozvodom je viac než 99 %, zatiaľ čo u klasického bleskozvodu je to len cca 45 % (štatistické údaje). Tieto technické podmienky poskytujú informácie na návrh (projektovanie), montáž, prevádzku, revízie a údržbu ochranných sústav pred bleskom, používajúcich aktívne bleskozvody. Účelom ochrannej sústavy je zabezpečiť čo najúčinnejšiu ochranu osôb a majetku.

Zariadenie sa skladá z tela, centrálneho tŕňa a iskrišťa. Telo zariadenia slúži ku zberu elektrického náboja z okolia počas búrky a zaisťuje nabíjanie vnútorného elektronického obvodu. Centrálny tŕň slúži k zvedeniu bleskového prúdu a funguje súčasne ako uzemnenie všetkých kovových častí aktívneho bleskozvodu. Na iskrišti vytvára elektronický obvod vo vnútri hlavice vysokonapäťové impulzy, ktoré ionizujú okolité prostredie hrotu.

 

e img 29

 

Medzi hornými elektródami a hrotom aktívneho zachytávača prebehne v daný čas napäťový impulz, ktorý iniciuje tvorbu vzostupného iontového kanála. Tento sa potom spojí s čelom vlastného bleskového výboja a vytvorí tak bezpečnú vodivú cestu pre zvedenie samotného blesku. Vytvorenie takejto cesty zabezpečí okrem iného usmernenie bleskového výboja a zamedzí tvorbe bočných vetiev blesku. Vďaka tomu je minimalizované nebezpečenstvo „rozštiepenia“ blesku a sú tiež obmedzené nebezpečné účinky indukcie napätia na vnútorné časti chráneného objektu. Časový predstih oproti jednoduchému tyčovému bleskozvodu bol overený v rade vysokonapäťových laboratórií po celom svete a zaisťuje zásadnú prídavnú ochranu.

Aktívny bleskozvod je sebestačný. Svoju energiu si čerpá z okolitého elektrického poľa, ktoré existuje počas búrky (10 až 20 kV/m). Inicializačný predstih sa spúšťa, akonáhle okolité pole prekročí špičkovú efektívnu hodnotu, ktorá zodpovedá minimálnemu riziku úderu blesku.

Testovanie aktívnych bleskozvodov v nezávislých vysokonapäťových laboratóriách potvrdzuje deklarovanú účinnosť aktívneho bleskozvodu, ktorá spĺňa kritériá normy NF C 17-102:2011. Vydané certifikáty tieto skutočnosti potvrdzujú.

 

e img 14

Búrka

Prítomnosť nestabilnej vlhkej a horúcej vzdušnej masy vedie ku vzniku a tvorbe formácie búrkových mrakov typu cumulo - nimbus. Tieto mraky sú veľmi rozsiahle obidvomi smermi - horizontálne (okolo 10 km v priemere) a vertikálne (do 15 km). Existencia mimoriadneho teplotného gradientu v mrakoch cumulo - nimbus (teplota môže klesnúť až na - 65 stupňov Celzia) vytvára veľmi prudké vzostupné vzdušné prúdy, výsledkom čoho je elektrické nabíjanie vodných kvapiek.

Blesk

Podľa smeru vývoja elektrického výboja (dole alebo hore smerujúci), a podľa polarity výboja sa vyvíjajú (kladné alebo záporné) 4 triedy bleskov mrak - zem. Prakticky, údery zostupných bleskov negatívneho typu sú najčastejšie.

 

Účinky blesku

Účinky veľmi silných impulzných prúdov, šíriacich sa kvapalným médiom (atmosférou), a potom vedením viac menej pevným médiom do zeme, sú nasledovné:

 • viditeľný účinok (záblesk) - spôsobuje ho Townsendov lavínový mechanizmus
 • zvukový účinok - spôsobuje ho šírenie nárazovej tlakovej vlny vo vytvorenej dráhe výboja, vnímanie tohto účinku je limitované do vzdialenosti cca 10 km
 • tepelný účinok - teplo uvoľnené podľa Jouleovho zákona
 • termodynamický účinok - pôsobia tu mechanické sily na vodič umiestnený v magnetickom poli vytvorenom iným vodičom - následkom môžu byť deformácie
 • elektromechanické účinky - tieto relatívne malé účinky prebiehajú vo forme elektrolytického rozkladu použitím Faradayovho zákona
 • indukčné účinky - v premenlivom magnetickom poli vedie každý vodič indukovaný prúd
 • účinky na živé bytosti (ľudí i zvieratá) - prechod prechodového prúdu môže vyvolať riziko smrti elektrickým prúdom zastavením srdcovej činnosti, alebo zastavením dýchania, spoločne s rizikom popálenín

 

e img 160

 

Základné členenie nehôd spôsobených bleskom

Blesk zapríčiňuje dva hlavné typy nehôd: nehody spôsobené pri priamom údere, keď blesk narazí do domu, budovy, osoby alebo špecifickej zóny. V tomto prípade môžu byť spôsobené značné škody. Ochranu proti tomuto nebezpečenstvu poskytuje tyčový bleskozvod. Druhý typ nehôd predstavujú nehody spôsobené nepriamo, keď blesky udrú do silových káblov, alebo prenosových vzdušných vedení. Zariadenia musia byť vybavené prepäťovou ochranou.

 

Ochrana proti priamemu úderu blesku

V snahe chrániť stavbu proti priamym úderom blesku je možné riešiť viacerými spôsobmi:

 1. klasický vonkajší bleskozvod podľa súboru noriem EN 62305, umiestnený na samotnom chránenom objekte
 2. vonkajší izolovaný bleskozvod podľa súboru noriem EN 62305, umiestnený mimo chráneného objektu
 3. aktívny bleskozvod podľa normy NF C 17 - 102, umiestnený na samotnom chránenom objekte
 4. aktívny bleskozvod podľa normy NF C 17 - 102, umiestnený mimo chráneného objektu

 

Text a foto: Ing. Michal Krempa

Viac na: https://www.el-projekt.sk