Vzhľadom na zmenu zákona o ochrane osobných údajov a stanovením rozšírených podmienok pre udelenie súhlasu Vás žiadame o zopakovanie súhlasu so zasielaním newsletterov a informácií o našej vydavateľskej činnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

meno a priezvisko:
týmto dávam prevádzkovateľovi: MEDIA/ST s.r.o., Moyzesova 35, Žilina, IČO : 36 380 849
dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov za účelom:


Zasielania informácií o vydavateľskej činnosti - newsletter

V zmysle čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní:

a) Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: MEDIA/ST s.r.o., Moyzesova 35, Žilina, IČO : 36 380 849
b) Účel spracúvania: poskytovanie relevantných informácií o vydavateľskej činnosti alebo službách prevádzkovateľa.
c) Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby
d) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ
e) Osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
f) Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov
g) Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov
h) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100
i) Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou
j) Neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4

Pin It