Statny fond rozvoja byvania

O novinkách v oblasti výstavby nájomných bytov sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom ŠFRB, Jurajom Kvetkom.

 

Juraj Kvetko SFRBSúčasťou aktivít ŠFRB je okrem iného aj podpora pri financovaní výstavby nájomných bytov. Čakajú záujemcov na jeseň v tejto oblasti nejaké novinky?

Prvou a zásadnou zmenou pri financovaní výstavby nájomných bytov je nový spôsob zabezpečenia úveru zakladanou nehnuteľnosťou. V predchádzajúcom období Štátny fond rozvoja bývania akceptoval zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou v minimálnej hodnote 1,3-násobku požadovaného úveru. Novinkou je možnosť zabezpečenia čiastkovým zakladaním rozostavanej stavby. Týmto spôsobom možno osloviť nových žiadateľov o úver, ktorí nemajú možnosť predložiť dostatočné zabezpečenie v požadovanej výške a môžu ručiť zhotovovanou financovanou nehnuteľnosťou a pozemkom. V pripravovanej novele zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov je navrhnutých veľa pozitívnych zmien, ktoré uľahčia, zrýchlia a hlavne otvoria bránu viacerým potenciálnym záujemcom o nájomné byty. Keďže novela zákona je v štádiu prípravy, musíme počkať na jej prerokovanie a schválenie v NR SR.

 

Aký veľký je momentálne záujem o nájomné bývanie, resp. finančnú podporu pri výstavbe nájomných bytov?

Záujem o nájomné byty v predchádzajúcom období sa v každom roku líši. Za posledné obdobie môžeme v priemere štatisticky povedať, že ŠFRB podporil ročne okolo 1 500 nájomných bytov. Záujem o nájomné byty rastie a snahou fondu je podporiť čo najväčší počet žiadateľov o podporu. Môžeme dokonca odvážne povedať, že v budúcom roku očakávame financovanie výrazne vyššieho počtu nájomných bytov a ďalší rast očakávame aj v rokoch 2020 až 2023.

 

Na aké úskalia v súčasnosti výstavba nájomných bytov naráža?

Hlavnými problémami je nedostatok pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov, chápanie nájomného bytu ako menej hodnotnej komodity v porovnaní s bytom v súkromnom vlastníctve, v niektorých oblastiach vysoká ponuka komerčného bývania spätá s vysokou dostupnosťou komerčných úverov a v neposlednom rade komplikovanosť spracovania podkladov aj v súvislosti s verejným obstarávaním.

 

Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu pri obstarávaní nájomného bytu?

Najvýznamnejšími žiadateľmi o podporu výstavby nájomných bytov sú obce a mestá. Rovnako sa o podporu môžu uchádzať aj samosprávne kraje. Vítanými žiadateľmi sú, samozrejme, aj právnické osoby, ako aj družstvá a neziskové organizácie.

 

Aké parametre musia spĺňať nájomné byty?

K základným parametrom patria požiadavky na nové stavby týkajúce sa zatriedenia stavby do energetickej triedy, čo sa týka aj vlastností samotných konštrukcií. Podlahová plocha bytu môže byť najviac 80 m2, ak je však žiadateľom obec, maximálna priemerná podlahová plocha bytu musí byť do 60 m2. Byty musia byť zhotovené v určitom štandarde, pri bežnom štandarde to znamená, že byt musí byť vybavený kuchynskou linkou, hygienickým zariadením, vykurovaním atď. Ak je žiadateľom právnická osoba, lokalita nájomného bytu musí byť v katastri mesta alebo v katastri obce priamo susediacej s mestom.

 

Akú pomoc môžu investori od ŠFRB očakávať v budúcom období?

Štátny fond prichádza s novým dynamickým návrhom koncepcie, ktorá by mala vyriešiť nízku informovanosť súkromného a verejného sektora o možnostiach financovania nájomných bytov a vytvoriť vysokokvalifikované odborné poradenstvo zo strany ŠFRB. Prvé skúsenosti s týmto konceptom nám ukazujú, že sme sa vydali správnym smerom.

 

Pin It