Elektroodpad nepatrí do bežného koša

V každej domácnosti či firme sa z času na čas objaví špecifický druh odpadu – elektroodpad. Tento odpad sa nesmie odhadzovať do bežného koša na zmiešaný komunálny odpad. Elektrozariadenia sa skladajú z rôznych materiálov, ako plasty, kovy, sklo, z ktorých sa recykláciou stávajú druhotné suroviny. Tie sa následne využívajú pri výrobe nových produktov. Recykláciou sa tak šetria nerastné suroviny, chráni príroda i ľudské zdravie.

 

Každý jednotlivec sa môže aktívnym spôsobom podieľať na ochrane životného prostredia aj tým, že správne nakladá s elektroodpadom.

 

Domácnosti sa ho môžu bezplatne zbaviť dvoma spôsobmi:

  • Pri kúpe nového výrobku môžu rovnaký druh zariadenia priniesť do elektropredajne, ktorá je povinná starý spotrebič prevziať. V prípade, že ide o veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer do 25 cm), môžu ho odniesť do predajne bez povinnosti kúpy nového elektrospotrebiča.
  • Zaniesť na zberný dvor v mieste svojho bydliska.

Firmy a organizácie sa zvyčajne naraz zbavujú väčšieho množstva nefunkčných spotrebičov a je potrebné vyriešiť, kam s takýmto množstvom elektroodpadu. Môžu ho na vlastné náklady odviezť na zberný dvor, čo však nemusí byť vždy efektívne, nakoľko s prevozom vznikajú dodatočné finančné náklady.

 

Elektroodpad v kancelárií

 

Proces zberu a odvozu IT techniky a elektroodpadu z firiem, škôl, inštitúcií a obcí vie efektívne zabezpečiť organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Prostredníctvom online formulára na webovej stránke odošle firma žiadosť o odvoz elektroodpadu a do 10 pracovných dní SEWA zrealizuje bezplatný odvoz, priamo z firemných priestorov, kdekoľvek na Slovensku. Jedinou povinnosťou je naloženie elektroodpadu do pristaveného vozidla. Firma do mesiaca po realizácii odvozu obdrží potvrdenie o ekologickom zhodnotení elektroodpadu, ktoré slúži ako podklad pre potreby účtovníctva. Po skončení kalendárneho roka, v ktorom firma odovzdala elektroodpad, získa Zelený certifikát a logo, ktoré si môže umiestniť na webovú stránku a deklarovať svoj pozitívny prístup k ochrane životného prostredia.

 

Bezplatný odvoz elektroodpadu so SEWA, a.s., využilo v priebehu rokov 2017 – 2019 takmer 1 630 firiem z celého Slovenska, ktoré spolu odovzdali 2 212 ton elektroodpadu.

 

Školy, škôlky a vzdelávacie inštitúcie za odovzdaný elektroodpad navyše odmeňujeme športovými potrebami, ktoré môžu využiť v procese vyučovania alebo vo voľnočasových aktivitách. Ako bonus školy získajú sériu audio nahrávok „Nehádžme všetko do jedného vreca!“, z ktorých sa dozvedia, ako nakladať s jednotlivými druhmi komunálneho odpadu i mnoho ďalších zaujímavých faktov.

Tipy na správne triedenie komunálnych odpadov:

  • Elektrozariadenia sa nesmú rozoberať či vhadzovať do zmiešaného komunálneho odpadu.
  • Plastové a kartónové obaly, ktoré sú súčasťou balenia nového elektrozariadenia, patria do triedeného odpadu.
  • Vytriedené zložky komunálneho odpadu sa recyklujú a vznikajú z nich druhotné suroviny.
  • Správnym triedením komunálnych odpadov sa šetria prírodné zdroje a chráni životné prostredie i ľudské zdravie.
  • Občania za zber triedených odpadov neplatia, financujú ho výrobcovia daného výrobku.

Ak na výrobku alebo jeho obale nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby, znamená to, že ide o elektrospotrebič alebo batériu.

 

 

sewa logo

 

 

 

Pin It