Pin It

 

Čo by ste mali vedieť ešte pred tým, ako začnete stavať svoj nový dom. Stavba domu alebo iného objektu má svoje pravidlá, nie je to úloha pre domáceho majstra a tak sa pokojne môže stať, že sa vaše plánované náklady navýšia, ak sa nezveríte do rúk odborníkom. Vždy je lepšie informovať sa na stavebnom úrade, aké doklady budete potrebovať.

 

 

Predprípravná fáza - príprava výstavby

Dôkladná predpríprava vám zaručí to, aby stavba trvala mesiace, nie roky. Ak máte vybratý správny pozemok pre váš rodinný dom, najskôr je potrebné zistiť, či je daný pozemok v územnom pláne klasifikovaný ako stavebná parcela. Majte na zreteli prístup a možnosti pripojenia na inžinierske siete, ktoré vám ďalej uľahčia stavebné práce. Skúste popremýšľať nad orientáciou domu na svetové strany, ktorá následne ovplyvní dispozičné riešenia domu, využitie záhrady, prípadne postavenia garáže a dostatok odstupu od susedov. Preto je vhodné poradiť si od architekta, ktorý za vás vyrieši dispozíciu domu.

 

 

Koľko papierov budete potrebovať

Najskôr musíte vypracovať projekt. Konkrétne Projekt na vydanie územného rozhodnutia sa predkladá v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať: údaje o urbanistickom začlenení stavby do územia, informácie o stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby, informácie o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvod odpadových vôd a dopravné napojenie vrátane parkovania. Údaje o vplyve stavby na životné prostredie a informácie o úprave nezastavaných a zelených plôch pozemku. Keď máte vypracovaný projekt je potrebné podať žiadosť o územné rozhodnutie príslušným orgánom štátnej správy. Dokumentácia sa tak isto predkladá v dvoch vyhotoveniach. Treťou časťou bude získanie stavebného povolenia, ktorého súčasťou je aj najdôležitejšia funkcia pri výstavbe a tou je stavebný dozor.

 

 


 

 

photo 1446329360995 b4642a139973

 

 

 


Zásobovanie energiami

Pred kúpou pozemku si najskôr overte, či je možné pripojiť nové odberné miesto, alebo či je vôbec vybudovaná elektrická sieť. Nad pozemkom môže viesť totiž elektrické vedenie, v tom prípade budete musieť prispôsobovať výšku vašej stavby. Každý región má len jednu distribučnú spoločnosť. Ak nechcete využívať dostupnú elektrickú sieť, môžete uvažovať aj o solárnych paneloch, či fotovoltaických článkoch.

 

 

 

 

Pri samotnej realizácií myslite na:

- zásobovanie energiami prípojku vody, s tým súvisí odvádzanie odpadových vôd,

- likvidácia odpadov a ich napojenie na jestvujúce siete

- vykurovanie domácností

- prípadná vzduchotechnika

 

 

 

Prípojka vody

Zdravotechnika patrí k najdôležitejším inštaláciám vo vašom rodinnom dome, ale i v ďalších stavebných objektoch. Jej úlohou je totiž zabezpečenie prísunu pitnej vody a tiež odtok splaškovej vody do kanalizácie. Pred zriadením vodovodnej prípojky musíte predložiť vlastníkovi (prípadne prevádzkovateľovi) verejného vodovodu vyplnenú žiadosť, s ktorou predkladáte aj žiadosť na kanalizačnú prípojku. Súčasťou každej vodovodnej prípojky je merač na meranie dodávanej vody. Merače musia mať platné overenia podľa zákona, okrem toho musia byť osadené tak, aby spĺňali podmienky normy. Spravidla sa merač umiestňuje vo vodomernej šachte. Čo sa týka kanalizačnej prípojky má byť čo najkratšia, priama a kolmá na stoku.

 


Výber vykurovania

Pri voľbe kúrenia dbáme na to, aby to bolo pre náš finančný rozpočet, čo najúspornejšie, pretože ceny za energie budú stále rásť. Ani dočasné zníženie cien plynu nezabráni ich rastu v budúcnosti. Pri vykurovaní elektrinou odpadá realizácia plynovej prípojky, kúpa a montáž plynového kotla a komína, pričom nástenné plynové kotly majú životnosť asi 10 až 15 rokov, zadarmo nie sú ani pravidelné revízie. Na trhu si stačí len vybrať, napríklad vykurovanie tepelným čerpadlom, solárnym systémom alebo hybridným kúrením. Najpoužívanejším vykurovaním v domácnostiach je plynové vykurovanie, či elektrické kúrenie. Na výber máte aj medzi kotlom na pelety, vykurovaním dreva, kogeneračnou jednotkou, palivovými článkami ale aj vykurovaním olejom.

 

photo 1566838616631 f2618f74a6a2

 

 

Kedy využijem vzduchotechniku

Využijeme to v prípade ak potrebujeme odsať, vetrať alebo pripojiť vetrací systém, alebo klimatizáciu. Takéto potrubie je vhodné pre odťah alebo prívod vzduchu z kuchýň, kancelárií, chodieb, hál alebo garáží. V domácnostiach sa používa najčastejšie ako pripojenie k digestoru.

Čo potom, keď mám všetko

Po dokončení stavby treba stavebný úrad požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Vydanie rozhodnutia o kolaudácii stavby znamená, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto dokumentu je možné stavbu užívať na určený účel. Stavebný úrad tiež skúma, či dokončená stavba a jej užívanie nebudú ohrozovať život a zdravie osôb, životné prostredie a či sú dodržané podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení. Ak stavebný úrad nezistí závažné pochybenia a iné nepriaznivé skutočnosti, pristúpi k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ktorým možno začať stavbu plnohodnotne využívať.


 

Nezabudnite na pravidelnú údržbu

V každom prípade sa snažíme predchádzať škode, udržiavať zariadenia a priestory v dobrom technickom stave. V prípade poruchy neváhajte zavolať odborníka. Údržba ako revízie a pravidelné prehliadky a výmeny meračov sú vykonávané v zmysle platnej legislatívy. Cieľom technickej správy je zabezpečenie bezporuchovej prevádzky, ktorá sa zabezpečuje periodickou údržbou, v prípade potreby modernizáciu a rekonštrukciou nehnuteľnosti. Technickou správou bytového domu u našej spoločnosti sa zaoberajú vedúci údržby a referent plánovania a investícií. Dbajte na celoročnú údržbu elektroinštalácie, vodovodných rozvodov a kanalizácie, rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, montáž a výmenu vodomerov a pomerových meračov vykurovacích nákladov.

technického zabezpečenia


 

 

 

 

Text: Petra Laclavíková

Pin It