Pin It

 Predstavte si, že zo 150 vyzbieraných fliaš môže byť koberec. Veľkým problémom, nie len na Slovensku, ale v celom svete, je že v čiernych košoch na zmesový odpad končí 87% zo zmesového komunálneho odpadu. Zákon o odpadovom hospodárstve na Slovensku sa od svojho počiatku (od r. 1991) menil už trikrát. V súčasnosti sa zvyšuje množstvo vznikajúcich odpadov, čo vyvoláva tlak na rozvoj služieb komplexného odpadového hospodárstva, tak aj na neustálu zmenu zákonu.

 

Aké sú moje povinnosti v zmysle zákona

Na úrovni občana

Začíname od seba, stačí aby sme si osvojili zvyklosti, ktoré vychádzajú zo zákona a naučili sa pravidelnosti správneho triedenia odpadu. Každý ale môže prispieť ku krajšiemu a lepšiemu životu svojím malým vkladom. Netreba žiadnu odvahu vhadzovať odpad do smetných košov.

Čo všetko patrí

do MODRÝCH NÁDOB:

- neznečistené papierové obaly,

- krabice,

- kartóny,

- noviny,

- časopisy,

- kancelársky papier,

- reklamné letáky,

- zošity.

Nepatria sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový, voskový a dechtový papier, použité plienky, hygienické potreby a znečistené obaly.

  

Do ZELENÝCH NÁDOB:

- neznečistené obaly zo skla,

- fľaše,

- poháre,

- sklenené nádoby,

- tabuľové sklo,

- sklenené črepy 

Nepatria sem: drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, znečistené sklenené obaly.

Do ŽLTÝCH NÁDOB:

- stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše od nápojov,

- mikroténové vrecká, i

- Igelitové tašky,

- fólie,

- plastové obaly – zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov,

- neznečistené obaly z plastu

Nepatria sem: novodurové rúrky, výrobky z PVC, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a_znečistené obaly z plastu.

Do ČERVENÝCH NÁDOB:

- neznečistené obaly z kovu,

- konzervy, alobal,

- plechovky od nápojov

Nepatria sem: kovové obaly znečistené alebo kombinované s iným obalom, napr. tuby od zubnej pasty alebo od krému na topánky. Vedeli ste, že z oceľových plechoviek sa vyrábajú kľúče?

Vedeli ste, že NÁPOJOVÉ KARTÓNY, z ktorých sa stávajú darčekové tašky, patria do osobitných kontajnerov na to určených. Hádžeme sem zošliapnuté neznečistené nápojové kartóny napríklad od mliečnych výrobkov, ovocných nápojov, vína, kávy. Nevhadzujú sa sem znečistené nápojové kartóny.

 

 

 

 

photo 1532996122724 e3c354a0b15b

 

 

 

 

Na úrovni obce

Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na území obce, zodpovedá obec. Obec je zodpovedná za zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) alebo „nápojové kartóny“.

V súčasnosti máme veľké problémy so zmesovým komunálnym odpadom. Väčšina z nich končí na skládkach. Slovensko v súčasnosti recykluje iba 30 % komunálneho odpadu, čiže odpadu, ktorý pochádza z domácností. Podľa európskej legislatívy však recyklácia musí do roku 2035 až 65 %.

 

 

Na úrovni organizácie

Aj malé i veľké firmy majú možnosť sa zapojiť do triedenia a nakladania s odpadom a podieľať sa tak so svojim tímom na ochrane životného prostredia. Rozšírená zodpovednosť výrobcov ukladá výrobcom povinnosť postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu, teda aj vtedy, keď sa stanú odpadom. Túto povinnosť majú všetci výrobcovia obalov a neobalových výrobkov.

Výrobcovia majú niekoľko povinností od zberu odpadov a ich zhodnocovanie a recykláciu  pre všetky druhy obalov a neobalov (výrobky vyrobené z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast). výpočet trhového a zberového podielu. Musia zabezpečiť registráciu výrobcov v registri výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do registra. Povinnosťou je vedenie evidencie a ohlasovanie sumarizovaných údajov. V konečnom dôsledku je informovať o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

 

 

photo 1565452711666 8a8fc60ddaf6

 

 

Recyklácia na vyššej úrovni

Kompostovanie

Ak vás zaujíma životné prostredie a radi by ste posunuli recykláciu v domácnosti na vyšší level, môžete skúsiť kompostovanie biologického odpadu. Ide o najúčinnejšie prostriedky znižovania produkcie oxidu uhličitého ľudskou činnosťou. Ako každá technológia, aj kompostovanie má svoje pravidlá a postupy, ktoré je potrebné dodržiavať. Nestačí iba vhadzovať biologický odpad do nejakej nádoby. Predtým ako začnete s kompostovaním si prečítajte návod, ako kompostovať.

Čo s nebezpečnými odpadmi

Do tejto kategórie patria odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami, rádioaktívny odpad, odpad z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné. Je potrebné spolupracovať s orgánmi štátnej správy v tejto oblasti. Pri odbere nebezpečného odpadu sa musí vykonať hlásenie na obvodný alebo krajský úrad životného prostredia. Zákon zakazuje uložiť a ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom.

 

 

 

 

Text: Petra Laclavíková 

 

Pin It