Pin It

 

pripravila Anna Salvová v spolupráci s Reality Holding+, RELEVANS a VÚB bankou

 

V záverečnej časti seriálu Viacgeneračné bývanie sa zaoberáme modelovou situáciou. V predchádzajúcich častiach sme si už objasnili to, ako postupovať pri prepisovaní majetku, čo obnáša právo na dožitie a ako sa pripraviť na povinnosti súvisiace s darovaním nehnuteľnosti. Čo však robiť, ak sú majiteľmi spoločnej nehnuteľnosti rodičia, ale časť domu si chcú zrekonštruovať ich deti? Zaváži, že majú s rodičmi dohodu o tom, že nehnuteľnosť časom zdedia?

 

„Na tento modelový prípad mám jednoznačne názor, že vlastnícke práva k nehnuteľnosti by mali byť dopredu vyriešené, či už kúpou alebo darovaním tej časti nehnuteľnosti, ktorú bude riešiť prestavbou alebo nadstavbou. Ak to nie je úplne možné, lebo bytová jednotka ide ešte len vzniknúť, aj vtedy je možné uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, ktorá už bude riešiť model budúcej výstavby. Po výstavbe sa právny vzťah následne vysporiada v zmysle zmluvy o budúcej zmluve. Vzhľadom na to, že v procese výstavby alebo následne po nej môže dôjsť napríklad aj k rozvodovému konaniu, všetky zúčastnené strany by mali mať dopredu ošetrené majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnosti, ako aj investície do prestavby,“ myslí si Tibor Kočuta.

 

 viacgeneracne byvanie xs rekonstrukcia domu stavebnictvo byvanie

 

 

„Navrátenie takýchto nákladov, ktoré majú spravidla značný finančný rozsah, v prípade neskoršieho predaja nehnuteľnosti, alebo ich zohľadnenie v prípade dedenia, je veľmi neisté a často je hlavným predmetom vzniku rodinných sporov a príčinou neskorších nezhôd v rodine. Nie je možné dohodnúť budúce darovanie pre prípad smrti vlastníka nehnuteľnosti. Ani dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, nie je platná. Vychádzajúc z toho potom vyplýva, že akékoľvek dohody, ktoré by uzatvorili v tomto duchu aj prípadní budúci dedičia, resp. budúci zosnulí, sú zo zákona neplatné. Zároveň nie je možné písomne alebo ústne platne dohodnúť, že ostatní budúci dedičia, ktorí nežijú v spoločnom dome, sa v budúcnosti vzdajú práva na dom, pokiaľ ho potomok rekonštruuje,“ vystríha Melita Boháčeková.

 

 

Ako dodáva, takéto budúce dedenie zrekonštruovanej nehnuteľnosti je možné ošetriť závetom. Ten však môže vlastník nehnuteľnosti kedykoľvek zmeniť, pre rekonštruujúceho potomka teda nepredstavuje právnu istotu, že nehnuteľnosť s určitosťou po smrti rodičov nadobudne

.

 

 

viacgeneracne byvanie rekonstrukcia domu prestavba stavebnictvo byvanie

 

 

Zaujímavou možnosťou je zriadenie vecného bremena vo forme práva doživotného užívania nehnuteľnosti pre toho, kto spravidla obsiahlejšie rekonštrukcie domu vykoná. To by garantovalo investujúcemu, že aj v prípade neskorších dedičských nezhôd bude môcť v zrekonštruovanej nehnuteľnosti dožiť.

 

 

 

Hypotéka či spotrebný úver?

Kocuta tibor medailon

Spotrebný úver je v porovnaní s hypotekárnym úverom vždy niekoľkonásobne drahší variant, obzvlášť pre mladé rodiny je preto výhodnejšie riešiť financovanie rekonštrukcie hypotekárnym úverom. Žiadateľom o hypotekárny úver by mal byť ten subjekt, ktorý ide vytvárať novú bytovú jednotku. Rodičia však v tomto prípade budú musieť znášať ťarchu hypotekárneho úveru aj na svojom podiele na nehnuteľnosti. Spotrebný úver využívajú mladé rodiny najčastejšie na rozbeh rekonštrukcie bez založenia pôvodnej nehnuteľnosti a až vo vyššej etape výstavby rekonštrukciu následne prefinancujú hypotekárnym úverom, pričom si môžu, alebo nemusia vyplatiť predchádzajúci spotrebný úver. Z hľadiska výšky úrokovej sadzby je však výhodné vyplatiť si hypotekárnym úverom pôvodný záväzok vyplývajúci zo spotrebného úveru.

zdroj: Reality Holding+

Pin It