1. miesto Sadovsky Architects zmenšená

Vizualizácia víťazného návrhu – ateliér Sadovsky & Architects

 

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. dnes vyhlásila víťaza architektonicko-urbanistickej súťaže na konverziu bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách na modernú mestskú štvrť. Víťazný návrh ateliéru Sadovsky & Architects, na ktorom sa jednohlasne zhodla odborná porota, bravúrne zvládol vytvorenie kvalitného prostredia s vlastnou identitou. Zároveň ponúkol najlepší environmentálny koncept z hľadiska revitalizácie územia a adaptácie prostredia na klimatické zmeny.

 

Vyzvanej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorej výsledkom bude premena bývalého brownfieldu na plnohodnotnú mestskú štvrť, sa zúčastnilo 11 renomovaných ateliérov zo Slovenska a Českej republiky. O víťazovi rozhodla 7-členná odborná porota zložená z odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Ružinov, renomovaných odborníkov v oblasti architektúry a urbanizmu, ako aj zástupcov investora.

Spoločnosť YIT stojí za premenou niekoľkých brownfieldov v Bratislave a ich opätovné citlivé začleňovanie do mestskej štruktúry považuje za dôležitú súčasť zdravého rozvoja mesta. „V uplynulých rokoch sme sústredili veľa našej energie na revitalizáciu brownfieldov. Viaceré už máme úspešne za sebou a vďaka tomu vieme, čo tento prístup znamená. Prísť do územia, ktoré má za sebou vlastnú históriu a najmä má živé okolie, si vyžaduje veľkú zodpovednosť,“ uviedol pri vyhlásení výsledkov generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva YIT Slovakia Milan Murcko.

Minulý rok spoločnosť dokončila projekt STEIN2 a onedlho začne výstavba prvej rezidenčnej etapy projektu ZWIRN v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Práve projekt ZWIRN bol pred štyrmi rokmi prvou slovenskou súťažou, ktorú overila Slovenská komora architektov. „Tento prístup sa ukázal ako správny, a aj to bolo dôvodom, prečo sme sa rozhodli ísť rovnakou cestou aj v prípade areálu na Mlynských nivách. Táto lokalita má aj smerom k rieke a prístavu významný a doposiaľ nevyužitý potenciál, a preto si vyžaduje naozaj kvalitné riešenie a výber toho najlepšieho partnera pre budúcu podobu tohto územia,“ uviedol Milan Murcko.

Víťazný návrh ateliéru Sadovsky & Architects hodnotila porota ako výnimočný

1.miesto Detail víťazného návrhu Sadovsky Architects zmenšená

Detail víťazného návrhu – ateliér Sadovsky & Architects

 

Zámerom súťaže bolo nájsť najvhodnejší  urbanistický koncept riešenia konverzie spojenej s celkovou revitalizáciou územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách vrátane jeho architektonického stvárnenia. Hlavným cieľom je premena tohto typického brownfieldu na modernú mestskú štvrť plnú pulzujúceho a rôznorodého života, občianskej vybavenosti, širokej a pestrej ponuky kvalitného bývania rôznych segmentov a kategórií vrátane kvalitného nájomného bývania.

Dôležitou požiadavkou v súťaži bol environmentálny aspekt. Porota kládla veľký dôraz na to, ako jednotlivé projekty uplatňujú opatrenia na obnovu biodiverzity prostredia a riešia adaptáciu na klimatické zmeny či hospodárenie s vodou. Tieto požiadavky najlepšie splnil víťazný návrh od ateliéru Sadovsky & Architects, ktorý na koncepte verejných priestorov, landscapu a environmentálneho konceptu spolupracoval s ateliérom Marko&Placemakers.

„Návrh ateliéru Sadovsky & Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami na rastlom teréne má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu expert poroty v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti Lorant Krajcsovics zo spoločnosti SALVIS, s.r.o. „Objekty umiestnené po obvode pozemku vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru.“

 

Víťazný ateliér Sadovsky Architects small

Ing. arch. Oliver Sadovsky, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Mgr. art. Jakub Španiel, Ing. arch. Matej Uhlík

Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a tiež to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou. Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý popri environmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

Predseda odbornej poroty a zároveň riaditeľ Divízie Business development YIT Slovakia Radek Pšenička vyzdvihol, že súťaž priniesla všeobecne veľmi vysokú úroveň návrhov a potvrdila skúsenosti oslovených ateliérov s projektmi podobného významu a rozsahu. „Kritériá hodnotenia sme nastavili tak, aby výsledkom bola kvalitná a trvalo udržateľná architektúra. Zároveň sme zohľadňovali aj parametre ako dopravná obslužnosť a vôbec celková mobilita v území, ako aj v širších vzťahoch, svetlo-technické, akustické, inžiniersko-geologické a hydrologické podmienky v predmetnom území vrátane reálnych potrieb kvalitnej občianskej vybavenosti, v hodnotení ktorých nám pomohli viacerí renomovaní experti. V súťaži boli uplatnené aj dve nové hodnotiace kritériá: trvalá udržateľnosť vo vzťahu k vytváranej uhlíkovej stope, ako aj možnosť implementácie experimentálnej modulárnej výstavby,“ dodal Radek Pšenička.

 

Vzhľadom na veľkosť riešeného územia a rôznorodosť požadovanej funkčnej náplne projektu  vyhlasovateľ už pri tvorbe súťažných podmienok pripustil možnosť oceniť viac ako len 3 návrhy. To sa potvrdilo aj záverečným verdiktom poroty, ktorá nakoniec ocenila celkovo až 5 súťažných návrhov. „Sme veľmi radi, že napriek podmienkam sťaženým pandémiou všetky ateliéry predložili vysoko kvalitné a podnetné súťažné návrhy. Prínosné sú aj návrhy riešení pre príslušnú časť predpokladaného budúceho bulváru na Mlynských nivách vrátane mestskej hromadnej dopravy a tiež potenciálne vytvorenie parku v susedstve na južnej hranici riešeného územia, konštatuje Eva Zákopčanová, senior projekt manažérka projektu, ktorý vyrastie na Mlynských nivách.

 

Riešené územie

Pozemok s výmerou cca 6,5 hektára sa nachádza v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy a je súčasťou väčšieho urbanistického funkčného bloku ohraničeného ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.

Územie sa nachádza v tesnej blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy, preto má veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. Súčasné využitie areálu je v rušivom kontraste s rozvíjajúcou sa okolitou zástavbou. Premiešanie funkcií a kvalitný verejný priestor sú hlavnými predpokladmi na to, aby na danom území vzniklo dobré miesto pre život. Projekt by sa tak mohol stať ďalším centrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý má YIT ambíciu otvoriť smerom k Dunaju a Zimnému prístavu.

 

Zdroj: YIT Slovakia

Pin It