Výstavba lávky cez rieku Moravu 5 840x560

Vedúci člen združenia Lávka cez Moravu - Doprastav, a. s. sa postaral o to, aby sa niekoľkoročné želanie stalo realitou. Prepojením českého a slovenského brehu rieky Morava sa otvorili nové možnosti pre spoznávanie histórie, prírody a cyklistiku.

V blízkosti rieky Morava, v katastri obcí Mikulčice (ČR) a Kopčany (SR) sa nachádza významná archeologická lokalita južnej Moravy. V ranom stredoveku sa v tejto oblasti nachádzala rozsiahla sídelná aglomerácia, ktorej centrum bolo na dvoch veľkých silne opevnených ostrovoch. Centrum cirkevného života reprezentovala dodnes zachovaná stavba kaplnky sv. Markéty Antiochijskej, nachádzajúca sa v katastri obce Kopčany. Súčasťou obnovy a sprístupnenia stredovekých archeologických pamiatok bola výstavba lávky cez rieku Morava, ktorá umožnila prepojenie častí „ArcheoparkuMikulčice – Kopčany“ nachádzajúcich sa na oboch brehoch rieky Morava. Most o dĺžky 143,4 m križujúci hraničný splavný vodný tok – rieku Moravu nadväzuje na už existujúcu infraštruktúru cyklotrás. Stavba sa realizoval v II. ochrannom pásme vodného zdroja, v záplavovej oblasti rieky Moravy, v blízkosti prírodnej vtáčej rezervácie Skařiny. Súčasťou stavby bola tiež dodávka mobiliáru a stavebné úpravy na pravej a ľavej strane protipovodňovej hrádze splavného vodného toku v mieste priliehajúcom k novému mostu.

 


Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako subtilná oceľová konštrukcia pozostávajúca z troch častí – z mostovky a dvoch predpolí s celkovou dĺžkou premostenia 139 m. Dĺžka oblúkovej časti oceľovej konštrukcie je 91,3 m s hmotnosťou 204 ton. Jedná sa o Langerov nosník tvorený dvojicou priehradových parapetných nosníkov vždy zosilnených oceľovým oblúkom a oceľovými závesmi. Založenie mosta je hlbinné na železobetónových pilótach. Základná oceľová konštrukcia bola navrhnutá v jednej rovine ako jedenásť montážnych dielov. Tie boli vyrobené vo výrobni oceľových konštrukcií v Trenčíne a po častiach prevezené na stavenisko v Mikulčiciach a Kopčanoch. Pomocou podpornej konštrukcie bola na slovenskej strane hrádze najprv vyhotovená konštrukcia stredného oblúku, ktorá bola na piliere osadená žeriavom.

 

06 lavka

 

Nájazdy na most boli k osadenej časti konštrukcie pripojené následne na oboch brehoch rieky Moravy.Na osadenie sa použil žeriav 750 t, pre ktorý musela byť zriadená špeciálna spevnená plocha zasahujúca čiastočne aj do toku Moravy (viac zaujímavostí v súvislosti s osadením konštrukcie sa dozviete vo videu). Otvorenie lávky cez rieku Moravu, ktorá prepája dve krajiny a regióny, tak dodala nový impulz cestovnému ruchu a spolu s novými cyklotrasami, je atraktívnou ponukou pre trávenie voľného času. Nový most prispeje nielen k rozvoju medziľudských vzťahov a cestovnému ruchu, ale aj k poznaniu našej spoločnej histórie.

 

Autori architektonického riešenia:
Ing. PetrHarazim, Ing. Vladimír Engler, Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Martin Máša, Ing. Juraj Kolcun, Ing. Ján Vorel, Ing. Milan Šístek, Ing. David Ladman
Realizácia: 09/2018 – 10/2019

 


Text: redakcia, Stavba roka
foto: Stavba roka 

Pin It