Nizna 06 Auto J. Mravec VAHOSTAV SK

Rekonštrukcia mosta na ceste I. triedy v Nižnej je dôkazom, ako sa dá aj náročná úloha zvládnuť zodpovedne, profesionálne a dokonca v termíne.

Váhostav, so svojímnástupcom VÁHOSTAV - SK, píšeuž viac ako 60-ročnú históriu v slovenskom stavebníctve. Vo výrobnom programe dominovalo budovanie priehrad a hydroelektrární, napríkladLiptovská Mara, či vodné dielo Gabčíkovo. Zmena politickej situácie koncom 80-tych rokov prispela k transformácii firmy na súkromnú spoločnosť. K vodohospodárskym dielam pribudlo budovanie diaľničnejinfraštruktúry a železničných koridorov, vrátanezložitých stavieb mostov, či tunelov. Jednou z takýchto stavieb, ktorá bola ďalšou výzvou bola aj rekonštrukcia mosta na ceste I. triedy v Nižnej, ktorý je dôležitým cestným prepojením smerom do Poľska. Mostný objekt bol postavený v roku 1953, časť spodnej stavby (krajné opory a stredový pilier) bola zachovaná z pôvodného dvojpoľového mosta z roku 1912. Vzhľadom na havarijný stav však bola nutná rekonštrukcia. V rámci prestavby mostného objektu boli vykonané búracie práce v súvislosti s odstránením kompletného mostného zvršku a nosnej konštrukcie. Existujúce krídla boli vybúrané, piliere boli z časti odbúrané, tak aby bolo možné vybudovať nový úložný prah pilierov. Samozrejmosťou boli opatrenia zamedzujúce padaniu odstraňovaného materiálu do rieky Orava. Vybúraný materiál bol recyklovaný a ukladaný na riadenú skládku. Stavebné jamy pre sanáciu založenia pilierov boli paženéštetovnicovými stenami, ktoré sa ponechali ako trvalá ochrana zakladania mosta.Koncepcia prestavby mosta predurčila rozmiestnenie spodnej stavby. Zachovali sa časti pilierov aj opôr. Nové premostenie je riešené ako štvorpoľový trámový most z predpätých tyčových prefabrikátov dĺžky 17,5 m spriahnutých železobetónovou doskou. Staticky systém predstavuje štyri prosté polia. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 8,0 m s priečnym strechovitým sklonom 2,5 %. Na ľavej strane je navrhnutá rímsa so zábradľovým zvodidlom a na pravej strane chodníková rímsa celkovej šírky 1,75 m so zábradlím. Usporiadanie rešpektuje existujúci stav v zmysle požiadavky investora.Spodnú stavbu tvoria tri medziľahlé piliere a dve krajné opory. Základy sú chránené obetónovaním, rovnako tak driek pilierov na výšku 3,15 m.Nosnú konštrukciu tvorí v priečnom reze 7 ks prefabrikovaných nosníkov v tvare obráteného písmena „T“ dĺžky 17,5 m, výšky 1 m s osovou vzdialenosťou 1,445 m. Nosníky sú spriahnuté železobetónovou doskou hrúbky min. 200 mm a na koncoch zabetónované do priečnikov. Uloženie nosnej konštrukcie na spodnú stavbu je na oporách a pilieroch pomocou 56 ks elastomerových ložísk. Na moste sú povrchové gumokovové mostné závery umožňujúce posunom ± 40 mm. Odvodnenie povrchu mosta zaisťujú odvodňovače vyústené pod nosnú konštrukciu voľne do terénu. Vo výklenkoch ríms je umiestnené pouličné osvetlenie.

Nizna 03 Auto J. Mravec VAHOSTAV SK 1


Rekonštrukcia mosta prebiehala v náročných, i keď regulovaných, podmienkach zachovania plynulosti dopravy v tomto úseku. Dôsledná príprava a bezproblémová organizácia prác boli podmienkou úspešného zvládnutia realizácie. V malej mierke tejto stavby nebol priestor na improvizácie a akékoľvek pochybenie by sa prejavilo na navýšení nákladov alebo v nedodržaní termínu výstavby. Cena za rekonštrukciu mosta dosiahla 1,78 mil. € bez dane z pridanej hodnoty. Išlo o najnižšiu cenu, ktoré konzorcium v súťaži ponúklo. Verejný obstarávateľ pritom pôvodne predpokladal cenu 8,365 mil.€.Navyše, profesionalita a zanietenosť všetkých účastníkov, obojstranná korektnosť v jednaní s dotknutými stranami, erudovanosť odborných spolupracovníkov
umožnili odovzdanie objektu do predčasného užívania o mesiac skôr.

Nizna 04 Auto J. Mravec VAHOSTAV SK

Autori architektonického riešenia: Ing. Jaroslav Guoth
Realizácia: 03/2018 – 06/2019

Pin It