Pin It

Active ImageV posledných rokoch sa v súvislosti s rastom energetickej náročnosti vo všetkých štátoch sveta dostáva do popredia otázka väčšej miery využívania obnovieteľných zdrojov energie (OZE) namiesto spotreby fosílnych palív (uhlia, ropy, zemného plynu). Enormný nárast sa prejavil aj v podobe efektu globálneho otepľovania, ktoré už spôsobuje klimatické zmeny. Dôsledky klimatických zmien sú už nie len merateľné, ale priam badateľné aj v našich zemepisných šírkach.

 

Aj Európska únia sa zaoberá touto problematikou a podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v štátoch únie. Jeden z najnovších dokumentov o kontrole energetickej spotreby v Európe, o zvýšenom využívaní energie z obnoviteľných zdrojov ako aj technológií obnoviteľných zdrojov energie je: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smernice 2001/77/ES a 2003/30/ES.  

Active ImageV súvislosti s touto problematikou zorganizovali aj tohto roku pracovníci Detašovaného pracoviska Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Lipovskom Mikuláši konferenciu „Alternatívne zdroje energie“ ALER 2009.     

Príspevky 5. ročníku konferencie „ALER 2009“ boli smerované do niekoľkých sekcií riešenej problematiky:   

  • Nové materiály pre OZE. V tejto sekcii bola prezentovaná problematika vývoja poréznych materiálov pre vyvíjané zariadenia OZE.
  • Technické prvky sústav OZE. Táto najobsiahlejšia sekcia umožnila prezentovať a diskutovať skúsenosti z vývoja a experimentálnej prevádzky podstatných prvkov týchto sústav. Bola prezentovaná problematika vývoja vzduchových kolektorov, diagnostiky fotovoltických článkov, problematika prevádzky veterných elektrární najmä v súvislosti s ochranou proti úderu blesku, problematika krátkodobého i dlhodobého ukladania vyrobenej elektrickej energie v elektrických akumulátoroch, problematika riadenia inteligentných domov v súvislosti s úsporami energie a využívaní OZE, ako aj vývoj a konštrukcia pomocných zariadení a simulátorov pre potreby diagnostiky a experimentovania.    
  • OZE a spoločnosť. OZE sú sústavy, ktoré sú vyvíjané a konštruované za účelom získavania energií pre potreby človeka a celej spoločnosti. V tejto súvislosti boli diskutované čiastkové problémy vplyvu slnečného a umelého svetla na človeka, anabáza vývoja presadzovania sa OZE v spoločenskom vnímaní, aspekty ochrany duševného vlastníctva v súvislosti s technickým vývojov prvkov OZE, ako aj niektoré právne aspekty využívania OZE.  

Active ImageCieľom konferencie je vytvoriť fórum vedcov, odborníkov a pedagógov pre prezentáciu výsledkov v oblasti metód, trendov a technológií alternatívnych zdrojov energie.

 

Konferencie sa zúčastnili a k problematike OZE svojimi príspevkami prispeli vedci, odborníci a pedagógovia zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Vysokého učenia technického v Brne, Technickej univerzity v Košiciach, Vysokej školy Báňskej – Technická univerzita v Ostrave, Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Výskumného ústavu poľnohospodárskej techniky v Prahe, Ministerstva školstva SR v Bratislave, ako aj z domácej Žilinskej univerzity v Žiline.
Okrem týchto vedcov a pedagógov k jednaniu prispeli aj odborníci z firiem: GoldenSUN Slovakia, s.r.o. v Liptovskom Mikuláši, ThermoSolar s.r.o. v Žiari nad Hronom, Žlutická teplárenská a.s. v Žluticiach.

Priestor na prezentáciu svojej práce v oblasti OZE mali aj študenti doktorandského štúdia spomínaných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Títo študenti veľmi fundovane prezentovali úspechy a problémami riešených čiastkových problémov vyvíjaných prvkov OZE.  

Mimo blokov prednášok prebiehala živá diskusia ku prezentovaným aj iným témam riešených čiastkových otázok vývoja prvkov a zariadení OZE. Atmosféra konferencie veľmi prispela k nadviazaní spolupráce zúčastnených vedcov, odborníkov a pedagógov a umožnila výmenu skúseností a poznatkov.    

Text: doc. Ing. Zdeněk Dostál, CSc., doc. Ing. Marcela Koščová, CSc.  
Foto: Ing. Milan Blaňar

 

 

 

Pin It