Pin It

Active ImageMyšlienka uviesť na trh systém výstavby založený na drevenej konštrukcii stien a krovov na báze priehradového väzníka sa rodila už dlhšie. Z plánov sa vykryštalizoval progresívny trend montáže celodreveného väzníkového systému stavieb - EnViroDom.

 

Základným princípom je využiť čo najviac materiálov zo surovín, ktoré môžeme zaradiť do skupiny obnoviteľných zdrojov. Predovšetkým sa jedná o suroviny, ktoré priamo súvisia s drevom. Konštrukčný systém je vhodný najmä pre rodinné domy, ale možno ho použiť aj na výstavbu bytových jednotiek, administratívnych objektov, na nadstavby bytových domov resp. rodinných domov a rekonštrukcie krovov s vytvorením obytných priestorov.

 


Zdravá vnútorná klíma
Difúzne otvorená stena je zárukou zdravého bývania z hľadiska výmeny pár smerom z objektu na základe fyzikálneho javu „ kondukcie vodných pár “. Zjednodušene povedané, stena je schopná prirodzene regulovať vlhkostné pomery v konštrukcii a odvádzať prebytočné vodu v podobe vodnej pary smerom von z interiéru. Tento proces zabezpečí, že nikde v stene nevzniká rosný bod, ktorý by mohol ohroziť životnosť stavby alebo nepriaznivo vplývať na zdravé životné prostredie.

"Difúzne otvorená stena EnViroDomu ja zárukou zdravého bývania. Znižuje riziko rastu plesní a vytvárania škodlivých produktov húb prakticky na 0 %."


Zloženie konštrukcie rieši aj problematiku nadmerne suchého vzduchu v interiéri. V zime obyvatelia domu nemajú problémy s vysychaním slizníc a v lete je difúzne otvorená stena zárukou príjemnej klímy v dome aj bez klimatizácie. Tento jav je daný materiálovým zložením steny drevostavby s vysokou mernou tepelnou kapacitou jednotlivých materiálov. Zdravý životný priestor v objekte je vhodný aj pre alergikov a astmatikov.


Active ImageActive ImageEnergeticky nenáročná výstavba
EnViroDom je stavba vytvorená z ekologických materiálov. Výroba jednotlivých komponentov ovplyvňuje životné prostredie minimálne alebo ho nezaťažuje vôbec. Základné suroviny, ktoré sú použité na výrobu konštrukčných prvkov steny sú výlučne z obnoviteľných zdrojov našej planéty. Predstavujú minimálnu uhlíkovú stopu. Pri stavbe domu vzniká iba minimálny odpad, čím stavebník usporí pri jeho likvidácii. Výhodou z finančného hľadiska je aj rýchly proces výstavby, ktorý priamo súvisí so znižovaním nákladov na pracovnú silu a energie.  

Parametre energeticky úspornej stavby sú dosiahnuté ihneď po ukončení stavby a náklady na spotrebu energií sú oveľa nižšie ako v tradičnom murovanom dome. Vykurovanie objektu je zabezpečené alternatívnymi zdrojmi energie (využitie solárnych kolektorov na akumulovanie tepelnej energie pre zimné obdobie, využitie biomasy ako paliva a pod.). Napr. ukážková stavba v obci Zemné o rozlohe obytnej plochy 100 m2 reálne spotrebuje na vykurovanie a ohrev teplej vody 450 - 500 m3 plynu ročne. Vďaka konštrukčnému zloženiu steny (vysoký podiel mernej tepelnej kapacity jednotlivých materiálov) nie je nevyhnutné v letnom období vynakladať dodatočné náklady na klimatizačné zariadenie.

Konštrukčné riešenie
Celá stavba je od základovej dosky riešená suchým procesom. Z tohto dôvodu je možné konštatovať, že v EnViroDome nevzniká miesto, kde by mohla pretrvávať zamurovaná, resp. uzavretá voda v stenách stavby, spôsobujúca možné defekty a narušenie zdravého prostredia pre užívateľa.
Samotný statický skelet tvorí drevená konštrukcia spájaná styčníkovými doskami. Následne je tento skelet obložený zo strany exteriéru drevovláknitou doskou a z interiérovej časti OSB doskou. Týmto spôsobom sa v krátkom časovom horizonte vytvorí konštrukcia, ktorá je pripravená na aplikáciu fúkanej celulózovej izolácie. V tomto štádiu je ukončená hrubá stavba . Extrémna variabilita v rámci statických možností neobmedzuje predstavy architekta ani stavebníka – investora. Vnútorná dispozícia, najmä pri stavbe bungalovu, môže byť riešená až do rozpätia 30 metrov. Vzniká tým bezbariérový priestor, v ktorom architekt môže už v projekte podľa želania investora ľubovolne rozmiestniť priečky a celkovo atypicky riešiť celú vnútornú dispozíciu. Individuálne určený stupeň komfortu bývania a tým konečná cena je plne v rukách investora. Aj v prípade rekonštrukcie interiéru je možné vybrať ktorúkoľvek priečku (respektíve všetky priečky) bez narušenia statiky stavby a vybudovať ich na inom mieste.

"Podľa náročnosti projektu je doba realizácie domu na kľúč v priemere 3 až 6 mesiacov od začatia výstavby."


Dodávateľ dokáže zrealizovať konštrukčne statický skelet stavby v priebehu jedného týždňa a stavbu  môže odovzdať v rôznych stupňoch finalizácie. Nespornou výhodou je vylúčenie všetkých mokrých procesov pri  výstavbe a tým vylúčenie rôznych tepelných mostov a spojov, kde dochádza k strate energie. Podstatou riešenia sú dokonale zvládnuté detaily stavby a kritické miesta, kde môže dôjsť k stratám energií. Efektívne interiérové riešenie bezbariérového priestoru a vysoká variabilita EVD systému ponúkajú takmer neobmedzené tvarové možnosti. Tieto nachádzajú uplatnenie pri atypických tvaroch exteriéru a interiéru, v prípade ktorých nie je možné stavať klasickým spôsobom. Nosná konštrukcia je staticky navrhnutá a dimenzovaná na náhodilé zaťaženie od vetra a snehu a ostatné faktory pôsobiace na stavbu. Správny statický výpočet, ktorý je súčasťou dodávky stavby zaručuje vysokú bezpečnosť objektu aj v extrémnych podmienkach.

Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,23 W/ m2. K
Tepelný odpor: R = 4,51 m2. K/W


Active ImageActive ImageZloženie konštrukcie rieši aj problematiku nadmerne suchého vzduchu v interiéri. V zime obyvatelia domu nemajú problémy s vysychaním slizníc a v lete je difúzne otvorená stena, aj bez klimatizácie, zárukou príjemnej klímy v dome.

 

Životnosť
Dlhovekosť drevenej stavby je overená niekoľkými storočiami. Výrazne na ňu vplýva aspekt konštrukčnej ochrany dreva, čo znamená, že je potrebné zabezpečiť trvale nízku vlhkosť dreva. Projekt a stavbu môžeme z pohľadu životnosti posudzovať v dvoch rovinách. Ohľadom projektu hovoríme o morálnej a estetickej rovine, ktorá sa pohybuje v rozpätí 30 – 40 rokov. Čo sa týka životnosti stavby, tá je na úrovni klasickej murovanej stavby a pohybuje sa v rozpätí 100 rokov a viac. Pre každý rodinný dom je počas jeho fungovania nevyhnutná základná údržba. Rovnako to platí aj v prípade EnViroDomu. Dlhovekosť stavby pozitívne ovplyvňuje difúzne otvorená stena, ktorá aktívne reguluje obsah vodných pár v interiéri, automaticky zabraňuje vzniku kondenzátu kdekoľvek v stene a tým poskytuje prirodzenú ochranu pred drevokaznými hubami a škodcami. Naviac, konštrukčné materiály vykazujú vysoké protipožiarne hodnoty.

EnViroDom je riešenie dostupné každému. Cenová hladina závisí predovšetkým od konkrétneho požadovaného štandardu, ktorý si zvolí investor. EVD systémom výstavby je možné postaviť dom vo všetkých, dnes preferovaných energetických štandardoch. Samozrejme i pasívny dom. Pri navrhovaní objektu nestačia presné výpočty energetických strát. Dôležitá je vzájomná spolupráca investora, projektanta a spoločnosti, ktorá výstavbu zabezpečuje. Pre investora neexistujú v tomto smere žiadne obmedzenia. Drevené konštrukcie na báze priehradového väzníka vynikajú predovšetkým vysokou variabilitou tvaru a bezpečnosťou.

 

TEXT Ing. Vladimír Orolín
FOTO TECTUM NOVUM

 

Tento článok bol uverejnený v SaB október / november 2009.

 

 

 

Pin It