Pin It

Na spokojný život v novom dome nestačia nízke faktúry za vykurovanie ani prekrásny výhľad. Dnešní investori stále častejšie vyžadujú bývanie v modernej drevostavbe.

 

Súťaž o najlepší návrh dreveného domu má v Českej republike už tradíciu. Cieľom súťaže je nájsť nové, odvážne a zároveň funkčné riešenia založené na kvalitnom projekte a realizácii domov z dreva. Súťažiaci museli splniť mnoho prísnych kritérií. Okrem grafickej a výrazovej stránky museli vyplniť aj Protokol pre energetický štítok obálky budovy, zdokumentovať tepelno-technické vlastnosti navrhnutých konštrukcií a ich ochranu proti vnútornej vlhkosti, vypracovať požiarno-bezpečnostné riešenie stavby a vypočítať statiku hlavných nosných častí. Súčasťou projektovej dokumentácie bolo aj riešenie najproblematickejších detailov v konštrukciách domov.

 

Realizovaný energeticky úsporný rodinný dom

Prvá cena v súťaži Dřevěný dům 2010
Active ImageActive ImageNa prvý pohľad tušíme stavbu z dreva. Vnútorná dispozícia je účelná a prehľadná, podporuje súdržný životný štýl rodiny. Vnútorné priestory pôsobia ľahkým a vzdušným dojmom, čím spĺňajú legitímne požiadavky na moderný spôsob bývania. Elegancia domu sa prelína do voľby materiálov i do čistého návrhu a vyhotovenia detailov.
Autori: Pavel Griz, Patrik Zamazal

Active ImageTretia cena
Autor: Milan Schmiedt

Porota ocenila jednoduché striedme riešenie, ktoré zodpovedá požiadavkám na nízkoenergetickú stavbu. Hmota objektu vychádza z kvádra s pôdorysnými rozmermi 6,0 × 10,0 m. Dom je nepodpivničený, osadený na železobetónovej doske na zhutnenej zemine a prevažne aj na pôvodnej základovej konštrukcii. Zvislé nosné konštrukcie sú zhotovené ako drevená rámová konštrukcia. Ľahká montovaná drevostavba sa skladá z vopred vyrobených panelov konštrukcií stien a stropov. Krov je riešený ako väznicová sústava so stužením pomocou klieštin, ktoré zároveň tvoria nosnú konštrukciu podhľadu. Vonkajšie povrchy tvorí fasádny systém s akrylátovou fasádou svetlo žltej farby. Drevené eurookná a dvere sú hnedé, zasklené tepelno-izolačným dvojsklom.

Active ImageTretia cena
Autor: Pavel Šmelhaus, Spolupráca: Awik House Production s.r.o.

Ani tento dom zvonku nenaznačuje, že sa jedná o dom s drevenou konštrukciou. Jedná sa o relatívne kultivovaný dom, ktorý svoju vonkajšiu členitosť prenáša aj do vnútornej dispozície. Dom využíva svah, takže vstupná časť domu a garáž sú čiastočne zapustené pod terén. Obytné miestnosti sú orientované najmä na juh a obývacia izba s jedálňou a kuchynským kútom sú ako spojitý priestor na juhozápadnej strane domu, kde majú optimálny výhľad a dostatočné oslnenie. Spotreba tepla na vykurovanie je menej ako 45 kW/m2/rok. K tomu prispieva nadštandardné zateplenie, kvalitné izolačné sklá vo všetkých oknách, veľká plocha okien na oslnených stranách, vykurovanie a vetranie je riešené teplovzdušným systémom s rekuperáciou tepla a predohrevom vzduchu v zemnom kolektore, primárnym energetickým médiom je elektrina.

Návrh nízkoenergetického rodinného domu

Active ImagePrvá cena
Autori: Ondřej Mundl, Spolupráca: Ivan Štefan, Tomáš Pivnička

Navrhovaný dom je koncipovaný ako drevostavba s dôrazom na nízkoenergetickú bilanciu objektu. Na základových železobetónových pásoch je 300 mm nad terénom uložená doska z lepeného smrekového dreva. Vonkajšie steny tvoria I-nosníky a stojky z OSB v osovej vzdialenosti 500 mm. Medzi nosníkmi je tepelná izolácia z minerálnych vlákien hrubá 300 mm. Obvodové konštrukcie sú difúzne otvorené s parobrzdou v podobe OSB dosiek. Okná majú drevohliníkové rámy zasklené izolačným trojsklom s nízkoemisívnou vrstvou. Podstatná časť okenných otvorov je tvorená len fixným bezrámovým zasklením, čo eliminuje horšie tepelné vlastnosti okenných rámov a znižuje náklady na stavbu. Vykurovanie je teplovzdušné s nútenou ventiláciou. Pricházajúci vzduch sa predohrieva v zemnom výmeníku tepla. V prechodnom období sa čerstvý vzduch bude predohrievať v rekuperačnej jednotke.

Active ImageDruhá cena
Autori: Radek Sátora, Martin Cviček, Spolupráca: Josef Sátora, Lukáš Loudil, Jiří Mocek

Objekt je založený na základových pásoch do nezamŕzajúcej hĺbky a základovej doske na zhutnenom štrkopieskovom podsype. Obvodová stena podzemného podlažia je vymurovaná nad upravený terén a leží ne nej drevený pražec, ktorý nesie drevený skelet. Zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpiky, medzi ktorými je 200 mm hrubá minerálno-vláknitá izolácia. Na vnútornej strane je nosná konštrukcia stužená OSB doskou, ktorá slúži ako parobrzda. Okenné otvory vypĺňajú drevené eurookná s trojitým zasklením. Celková energetická koncepcia je riešená podľa zásad pre nízkoenergetický dom: jednoduchá kompaktná hmota,  vysoký tepelný odpor obvodových konštrukcií bez tepelných mostov, zabezpečenie dokonalej vzduchotesnosti, využitie efektívneho teplovzdušného vykurovania kombinovaného s rovnotlakým vetraním s rekuperáciou tepla a so zemným registrom. Na prípravu teplej úžitkovej vody sa bude využívať solárny kolektor a akumulačný zásobník s prietokovým ohrevom TÚV.

Active ImageTretia cena
Autori: Stanislav Kučera, Michal Šťourač, spolupráce Markéta Sedláková, Pavel Málek, Tomáš Baše

Zaujímavo riešený dom je dobrým príkladom pre prízemné domy (bungalovy). Proporčne veľmi vyvážená hmota svedčí o správnom uvažovaní autora. Na obvodový plášť bola použitá praxou overená difúzne otvorená konštrukcia z dreva a z materiálov na báze dreva s dôrazom na elimináciu tepelných mostov, maximálne zamedzenie kondenzácie vodnej pary v konštrukcii a jednoduchú montáž. Celý dom je opláštený latami zo smrekovca. Rodinný dom je založený na betónových pätkách, čo je najlacnejší variant založenia a umožňuje stavbu domu na pozemkoch s rôznym sklonom. Vlastná nosná konštrukcia drevostavby je tvorená lichobežníkovými rámami, ktoré sú rozmiestnené max 625 mm od seba a tvoria steny, podlahu a strechu. Výška nosníkov vymedzuje priestor pre tepelnú izoláciu. Dostatočná plocha presklenia spolu s vhodným tienením horizontálnymi žalúziami vyhovuje z hľadiska tepelných ziskov a strát letnému i zimnému obdobiu. Nútené vetranie s teplovzdušným vykurovaním a rekuperáciou znižuje potrebu tepla na vykurovanie.

TEXT Ivona Partmanová v spolupráci s Českou komorou architektov
FOTO autori jednotlivých projektov

Uverejnené v SaB jún 2010.

Pin It