30. 11. 2017

Precízna a citlivá obnova štyroch národných kultúrnych pamiatok vyniesla ich majiteľom cenu Fénix.

IMG 20160912 084921

Titul Kultúrna pamiatka roka 2016 získala obec Nitrianska Blatnica za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie Rotundy svätého Juraja. Ministerstvo kultúry odmenilo cenou Fénix za obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok aj Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku za reštaurovanie hlavného oltára v evanjelickom kostole v Roštári. Sochu Fénixa udelili organizátori ocenenia aj Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie objektu Starej synagógy v Bardejove a Miroslavovi Trnkovi za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie meštianskeho domu na Trojičnom námestí 5 v Trnave.

Ministerstvo kultúry udelilo aj štyri čestné uznania odborníkom z oblasti obnovy a záchrany pamiatkového fondu za príkladnú spoluprácu na obnove alebo reštaurovaní národných kultúrnych pamiatok. Čestné uznanie v súťaži získal pamiatkar Vladimír Majtán, ktorý metodicky usmerňoval rekonštrukciu žilinského Rosenfeldovho paláca a ako zamestnanec Krajského pamiatkového úradu v Žiline dozeral, aby sa pamiatka vrátila do pôvodnej krásy. Uznanie z ceremónie si odniesol aj akademický sochár Pavol Čambál za svoje umelecké nasadenie a reštaurátorský prínos na rekonštrukcii rovnakého objektu v Žiline. Do tretice čestné uznanie dostal aj akademický architekt Dušan Voštenák za spracovanie architektonického riešenia komplexnej obnovy Rosenfeldovho paláca. Mesto Nová Baňa získala uznanie ministerstva za trpezlivosť, úctivý prístup a rešpekt voči kultúrnym a historickým hodnotám pri obnove a reštaurovaní súsošia svätej Trojice v Novej Bani.

Odborná porota súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2016 v priebehu mesiacov september a október po osobnej obhliadke vyhodnotila 13 národných kultúrnych pamiatok, prihlásených do súťaže. Z nich do ďalšieho hodnotenia nominovala desať.

Popri hlavnej súťaži vyhlásilo SPP spolu s Nadáciou SPP aj štvrtý ročník súťaže Najkrajšia obnovená pamiatka. O víťazovi rozhodlo hlasovanie širokej verejnosti na facebookovej stránke SPP. Sošku „LIKE“ a titul Najkrajšia obnovená pamiatka roka 2016 získala Rímskokatolícka cirkev farnosť Bystré za komplexnú obnovu a reštaurovanie sochárskej výzdoby oltára Korunovania Panny Márie z rímskokatolíckeho kostola sv. Urbana v obci Bystré.

Cenu Kultúrna pamiatka roka symbolizuje bronzová socha bájneho vtáka Fénixa a spolu s ňou dostáva každý víťaz od partnera súťaže Nadácie SPP finančnú odmenu vo výške 8300 eur.

Cena FÉNIX:
1. Obci Nitrianska Blatnica za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie kaplnky Rotunda Jurko pri Nitrianskej Blatnici.
2. Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Roštári za reštaurovanie oltára v evanjelickom kostole v Roštári.
3. Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie objektu Starej synagógy v Bardejove.
4. Ing. Miroslavovi Trnkovi za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie meštianskeho radového domu na Trojičnom námestí 5 v Trnave.

Čestné uznanie:
1. Mgr. Vladimírovi Majtánovi za osobnú iniciatívu a vysoko odborne podloženú metodickú spoluprácu v náročnom prostredí realizácie komplexnej obnovy a reštaurovania Rosenfeldovho paláca v Žiline.
2. Akad. sochárovi Pavlovi Čambálovi za osobné nasadenie v náročnom prostredí realizácie komplexnej obnovy a reštaurovania Rosenfeldovho paláca v Žiline.
3. Akad. arch. Dušanovi Voštenákovi za spracovanie architektonického riešenia komplexnej obnovy Rosenfeldovho paláca v Žiline.
4. Mestu Nová Baňa za trpezlivosť, úctivý prístup a rešpekt voči kultúrnym a historickým hodnotám v záujme úspešného ukončenia realizácie obnovy a reštaurovania súsošia sv. Trojice v Novej Bani.

text a foto: bk