27. 1. 2018

Do 23. ročníka celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA 2017 sa prihlásilo celkovo dvadsať stavieb z celého Slovenska.

Staromestska

Poslaním súťaže je podporiť kvalitu realizácie stavebného diela. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy, ktoré boli realizované na území Slovenskej republiky. Prihlásené stavby posúdi odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách a to jednak podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-otechnického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 11. apríla 2018 v Bratislave na galavečeri vysielanom v RTVS.

Prihlásené diela: 

Banka Žilina
rekonštrukcia

Budova bývalej filiálky Rakúsko-uhorskej obchodnej banky sa nachádza v Žiline. Postavená bola v roku 1912 v štýle neoklasicizmu, podľa projektu bratislavského rodáka Jozefa Huberta, jedného z najvýznamnejších architektov Uhorska.
Táto historická stavba je koncipovaná ako výrazný trojposchodový solitér na obdĺžnikovom pôdoryse, je podpivničená, s vysokou valbovou strechou, centrálnym nástupom a vonkajšou zeleňou. Celá stavba je náročne architektonicky doladená početnými doplnkami umelecko-remeselného charakteru ako sú štuky, kamenárske prvky, kované zábradlie, dverné a okenné výplne.
Komplexná obnova objektu bola realizovaná s víziou doplniť a využívať objekt v intenciách 21.storočia, pri zachovaní jeho pôvodného „bankového“ charakteru s vyzdvihnutím jeho historickej hodnoty. Tejto požiadavke boli prispôsobené aj reštaurátorské, stavebno-technické a rekonštrukčné práce, ako aj riešenie obvodových a strešných konštrukcií objektu, obnova všetkých okenných a dverných otvorov, komplexná renovácia všetkých rozvodov inžinierskych sietí a vnútorné povrchové úpravy. Komplexnou inováciou prešiel aj areál a boli vybudované nové spevnené plochy a vysadená bohatá zeleň.

Fotografie: Mgr. art. Lukáš Macek

Banka Žilina 01

Bytový dom Mirka Nešpora 1428
Holíč, obnova

Obytný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Holíč na sídlisku Mirka Nešpora. Projekt bol navrhovaný so zreteľom na úsporu energií, funkčnosť a kvalitu bývania. Rekonštrukcia bytového domu pozostávala zo stavebných úprav a zateplenia bytového domu a strechy. V rámci rekonštrukcie bola zrealizovaná výmena zdravotechnických rozvodov, obnova schodísk, výmena otvorových výplní, výťahov a rekonštrukcia lodžií s presklením. Na zateplenie bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém EPS Weber Therm -Terranova s hrúbkou 120 mm. Nové architektonické stvárnenie vhodne doplnilo aj nové farebné riešenie fasády objektu.

Holič

Bytový dom Thurzova č. 969
Bytča, obnova

Bytový dom v Bytči bol postavený a skolaudovaný v roku 1980 v skeletovej sústave T 06B/ZA – R1. Má 6 nadzemných podlaží a 40 bytových jednotiek.
Zámerom obnovy bytového domu bolo najmä odstránenie tepelno-technických nedostatkov a revitalizácia celkového vzhľadu bytového domu. Splnenie základných cieľov sa dosiahlo zateplením obvodového plášťa s použitím tepelnej izolácie na báze sivého polystyrénu EPS 70F a na báze minerálnej vlny Nobasil. Súčasťou stavebných úprav realizovaných počas obnovy bolo aj zateplenie strešného plášťa, stropu prízemia a výmena vonkajších výplní, spoločných rozvodov vody, elektriny, vonkajších rozvodov kanalizácie a výťahov.
Nové prefabrikované predsadené lodžie eliminujú systémové poruchy pôvodných balkónov. Architektonické stvárnenie vhodne doplnilo aj nové farebné riešenie fasády objektu. Takáto komplexná obnova bytového domu zveľaďuje a výrazne zvyšuje hodnotu majetku jeho obyvateľov.

Bytča

Parčík Bosákova ulica
Bratislava, rekonštrukcia

Hlavným zámerom revitalizácie parku na Bosákovej ulici bolo vytvorenie moderného parkového priestoru s funkciou oddychu a relaxu ale aj s možnosťou jeho vyžitia na detské ihrisko. Na ploche pôvodného parčíka bola vytvorená sieť chodníkov, ktoré prirodzene spájajú pešie koridory v blízkom okolí. Je tu umiestnená fontána s technickým súsoším (dve Francisové turbíny) a vsakovacím jazierkom. Plochy zelene sú riešené ako trávnaté plochy v kombinácii s trvalkovými záhonmi. Obvod celého parčíka je vysadený nízkou kríkovou zeleňou tvoriacou optickú bariéru. V rámci úpravy priestoru sú osadené nové prvky malej architektúry – brodisko, lavičky, odpočívadlá, smetné koše a detské ihrisko. Hlavnou inšpiráciou pre stvárnenie priestoru bol tok vody. V parku ju reprezentuje komunikačný ťah ako hlavná kompozičná os. Komunikácia je navrhovaná tak, aby na jednej strane umožnila plynulý, rýchly prechod, na druhej strane však návštevníka spomaľuje a ponúka miesta na oddych. Tomuto chápaniu zodpovedá aj výber materiálov, ktoré ponúkajú rôzny komfort pohybu.
Charakteristický a jedinečný vzhľad územia vytvárajú terénne modelácie, ktoré plynule nadväzujú na zelené strechy garáží bytových domov na Lužnej ulici. Vnútorný priestor parčíka je izolovaný jemne modelovaným terénnym valom. Ilúzia krajiny je dotvorená s kopčekmi a údoliami s pretekajúcou „vodou“ vyjadrenou meandrujúcim chodníkom. Ostrovčeky v chodníku sú tiež jemne modelované. Konkávnou modeláciou je vytvorená sezónna vodná plocha, ktorá zároveň slúži na zachytávanie prípadných prívalových dažďov. Voda sa v riešení objavuje nielen ako symbol, ale aj ako súčasť parčíka v podobe brodiska s fontánou.
Sadovnícke úpravy vychádzajú z celkovej koncepcie obnovy. Členenie vegetačných plôch je koncipované tak, aby vznikli súvislé plochy trávnika a záhonov, ktoré kopírujú terénne modelácie.

Fotografie: Mgr. Michaela Paľová

Bosakova

TERMINAL vlak-bus-shopping
Banská Bystrica, novostavba

Spojenie autobusovej stanice s obchodným centrom, kedy sa z autobusovej stanice stáva priestor, ktorý svoju pôvodnú funkciu rozširuje o zážitok spojený s kultivovaným využitím čakacej doby na svoj spoj. Prepojením železničnej stanice, cez zastrešený chodník „obchodnej ulice“ a prechodom, cez kvalitný verejný priestor obchodnej pasáže s množstvom príležitostí na strávenie čakacej doby (kvalitné prvky sedenia s možnosťou pripojenia zariadení na elektrickú energiu, wifi v priestore obchodného centra a autobusovej stanice, esteticky hodnotné kaviarne a stravovacie jednotky, prehľadný navigačný systém a elektronický informačný systém nielen pre sledovanie cestovných poriadkov na autobusovej stanici, ale aj na blízkej železničnej stanici), sme sa pokúsili vytvoriť priestor vhodný 21. storočia, ktorý dúfame bude inšpiráciou pre ďalšie riešenia priestorov verejnej dopravy v slovenských mestách.
Autobusová stanica v Banskej Bystrici pozostáva z jedného pozemného a jedného nadzemného podlažia. Podzemné podlažie – terminál je prístupné pre peších prostredníctvom rámp, schodov, výťahov a eskalátora. Autobusový terminál obsahuje 19 odjazdových a príjazdových stanovíšť a jedno združené MHD stanovište, ako priebežnú zástavku pre autobusy Mestskej hromadnej dopravy, so zázemím výpravnej budovy a ďalšími prevádzkami určenými na prenájom. Tu sa nachádza zázemie autobusovej stanice, ktorého súčasťou je čakáreň, sociálne vybavenie, zázemie, kancelárie. V priestore terminálu sa ďalej nachádzajú parkoviská zamestnancov, stanoviská taxislužby ako aj pohotovostné parkoviská pre naloženie a vyloženie cestujúcej verejnosti.
Dominantu tvorí segmentová časť autobusovej stanice s obchodnou pasážou. Prostredníctvom ústredného veľkého presklenia komunikuje s okolitým priestorom. Skladba fasád bola volená tak, aby umožnila prípadné zmeny v priebehu životnosti. Bočné a zadné fasády objektu odzrkadľujú funkciu vedľajších priestorov. Jednoduché farebné riešenie pôsobí na okolie vyvážene.

Fotografie: Tomáš Manina, Zdenek Sluka

Banska Bystrica

Diaľnica D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno
novostavba

Diaľnica D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1 – D3 na trase Bratislava – Trenčín – Žilina – Skalité.
Trasa diaľnice začína najnáročnejším stavebným objektom – estakádou na D3, ktorá križuje cestu I/18, železničnú trať, vodnú nádrž Hričov a cestu II/507. Výstavba bola realizovaná tromi rôznymi technológiami, a to technológiou letmej betonáže, vysúvaním a použitím podpornej skruže. Zaujímavým a unikátnym riešením je, že celá estakáda v dĺžke takmer 1,5 km je tvorená jedným dilatačným celkom. V lokalite Vrch je trasa ďalej vedená tunelom Považský Chlmec. Jeho dĺžka je viac ako 2,2 km a bol vybudovaný v dvoch tunelových rúrach s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere. Práce na razení tunela trvali 14 mesiacov s mesačným postupom cca 300 m pri použití jedinečnej technológie – vybudovaní stredovej jamy, ktorá umožnila razenie tunelov v šiestich čelbách súbežne. Hneď za tunelom prechádza trasa na estakádu v dĺžke približne 400 m vedúcu ponad miestnu komunikáciu a rieku Kysuca a následne končí v novovybudovanej križovatke Brodno.

Fotografie: Ing. Peter Kovaľ, Ing. Vladimír Veverka

Stražov

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
novostavba

Stavba Diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité je úsek diaľnice, ktorý začína v križovatke Svrčinovec mostným objektom nad údolím Šlahorovho potoka. Nadväzne trasa vchádza do tunela Svrčinovec. V ďalšom úseku trasa vedie v katastri Svrčinovca a sčasti aj v katastri Čierneho okrajom zástavby, po svahoch údolia rieky Čierňanky. V ďalšom vedení vystupuje trasa na masív hrebeňa Valy, v ktorom vedie v hlbokých zárezoch. Vstup aj výstup z tohto hrebeňa je charakterizovaný vedením komunikácie na rozsiahlych mostných objektoch (SO 244-00 najvyšší most v strednej Európe s osadenými vetrolamami a SO 245-00). Po zostupe z hrebeňa Valov preklenie trasa údolie toku Čadečky a ďalej sa dostáva na svahoch až nad okraj zástavby obce Skalité. Za údolím potoka Rieka, obchádzajúc zástavbu obce Skalité, vchádza trasa pod masívom Poľany do rovnomenného tunela. Krátko za jeho ukončením sa napojí na úsek diaľnice D3 Skalité - hranica SR/PR.
Z dopravných obslužných zariadení je v tomto úseku diaľnice navrhnuté malé pravostranné odpočívadlo Čierne, ktoré slúži aj ako hraničné obchodné miesto na výstupe zo SR (mýto, diaľničné známky, korporátne WC). Na úseku D3 Svrčinovec – Skalité je zrealizovaných 7 mostných objektov na prístupových komunikáciách na stavenisko a 17 mostných objektov na diaľnici vrátane križovatky Svrčinovec.
Stavba tunelov Poľana a Svrčinovec bola realizovaná v polovičnom profile. Razenie tunela bolo realizované z oboch portálov podľa zásad cyklického razenia NRTM. Riadiaci systém tunela zaisťuje úplnú kontrolu nad všetkými procesmi celého technologického vybavenia tunela. Jeho súčasťou je prehľadná diagnostika a systém archivácie meraných dát. Hlavné operátorské pracovisko má dohľad nad celým úsekom diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité, vrátane tunelov.

Fotografie: Jozef Mravec

svrc

Polyfunkčný objekt a parkovací dom Miletičova 60
Bratislava, rekonštrukcia

Predmetom riešenia bol návrh rekonštrukcie a nadstavby jestvujúceho objektu slúžiaceho ako administratívno-prevádzková budova. Objekt bol prvotne navrhovaný ako ubytovacie zariadenie neskôr bol upravený pre administratívne účely.
Pôdorysné rozmery objektu 70,50 m x 21,82 m sa rekonštrukciou nemenia. Garážový objekt a povrchová parkovacia plocha boli vybudované začiatkom 90-tych rokov ako súčasť stavby existujúceho objektu.
Z typologického hľadiska môžeme hovoriť o objekte ako o chodbovom bytovom dome s jednostranne prevetrávanými a presvetlenými bytmi a apartmánmi orientovanými na juhozápad a severovýchod (výnimku tvoria niektoré byty a apartmány v nadstavbe, ktoré sú priečne prevetrávané a presvetlené), s dvojpodlažnou nadstavbou penthausu s mezonetovými bytmi s obchodným parterom a nebytovými priestormi na 2.NP. Obidve hlavné fasády majú predsadené loggie s vyložením horizontálnej dosky dĺžky 1,2 m.
Kompletnou rekonštrukciou prešla aj fasáda objektu.

Fotografie: Ing. Jakub Lupták, Ing. Ondrej Foltýn

Miletiťova

Obytný súbor TAMMI
Bratislava, novostavba

Obytný súbor TAMMI II v Bratislave bol navrhnutý ako pokračovanie riešeného územia Obytného súboru TAMMI.
II. etapa zahŕňa realizáciu troch bytových domov s vybavenosťou a dvoch podzemných garáží. Hlavnú kompozičnú os riešenia zahŕňa existujúca prepojovacia komunikácia medzi Saratovskou a Agátovou ulicou. Parter v tejto osi zahŕňa občiansku vybavenosť a predajné obchodné priestory.
Všetky realizované stavebné objekty sú navrhnuté vo svojej vlastnej farebnosti, ktorá odráža jedinečnosť ročných období. Pripomína zrkadlenie solitérov stromov navrhnutých vo vnútroblokových átriách. Súčasťou sadových úprav je aj stavebno-technické riešenie a osadenie solitérnej zelene s lokálnym navýšením zeminy a vytvorením relaxačno-oddychových zón.
V projekte sú navrhnuté pre každý bytový dom sauny a spoločenské priestory, so zámerom podporiť komunitný spôsob bývania. Súčasťou komplexu je aj „activity park“ so zeleňou, fitness prvkami a oddychovými zónami. Projekt TAMMI prináša fínsku kvalitu bývania, nízkoenergetické riešenia a funkčné dispozície.

Fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD.

tammi

Doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce
Ladce, novostavba

Hlavným cieľom stavby „Slinkové hospodárstvo – etapa 1“ je skladovanie slinku v uzavretých priestoroch (kruhová skládka), čo podstatne zlepší životné prostredie z hľadiska prašnosti a energetickej náročnosti.
Pri urbanistickom riešení sú rešpektované základné väzby na existujúce objekty a technologické linky. Architektonické stvárnenie je plne vyhovujúce a podlieha technologickým požiadavkám. Skládka slinku po realizácii bude jednou z dominánt areálu cementárne. Stavebné úpravy sú riešené v sušiarni trosky a v cementových mlyniciach. Ostatné objekty sú navrhnuté ako nové.
Navrhovaná technológia skladovania v silách predstavuje výrazný kvalitatívny ekologický pokrok oproti súčasnému skladovaniu v otvorenej drapákovej skládke s nadmernou primárnou i sekundárnou prašnosťou. Vybudovaním uzavretých betónových síl na slinok a ďalších zásobníkov sa úplne odstránia fugitívne emisie z dopravy slinku a prísad a zo skladovania slinku, čím sa znížia celkové fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok z Považskej cementárne, a.s. Ladce o 60 ton za rok. Z výsledkov rozptylovej štúdie vyplýva, že modernizáciou dopravy a skladovania slinku a vysušených prísad sa zníži maximálna hodnota krátkodobých koncentrácií polietavého prachu v ovzduší zo 164,5 mm.m-3 na 47,78 mm.m-3. Realizovanie vyššie uvedených opatrení projektu „Slinkové hospodárstvo – etapa 1“ umožní PCLA prevádzkovanie, prispôsobené novým environmentálnym požiadavkám legislatívy EÚ/SR.

Fotografie: Ján Čechovský

Ladce

UNIQ Staromestská
Bratislava, novostavba

Objekt UNIQ dopĺňa nárožie mestského bloku a citlivo reaguje na jeho bezprostredné mestské okolie. Hmota budovy je jednoduchá, efektívna s maximálnym využitím podlahovej plochy. Zaoblené rohy vytvárajú v mestskom prostredí charakteristický architektonický výraz, ponúkajú pôsobivé výhľady na okolie a zároveň minimalizujú stratu prirodzeného denného osvetlenia v susedných objektoch. Použitím nadčasových moderných materiálov sú fasády koncipované s dôvtipom tak, aby poskytli celopresklený vzhľad, a zároveň skryli potreby miestnych stavebných predpisov – napríklad požiadavky na pevný protipožiarny parapet.
Budova má tri podzemné podlažia garáží s kapacitou 138 parkovacích miest a sedem nadzemných podlaží. Pôdorys do tvaru U s centrálnym jadrom umožňuje efektívne riešenie kancelárskych plôch a plnú flexibilitu na ďalšie delenie priestoru.
Ustúpené prízemie poskytuje ochranu užívateľom kancelárií i komerčných jednotiek a odsadenie najvyššieho poschodia je reakciou na výšku a hmotu objektu Najvyššieho súdu. Hlavná recepcia s kaviarňou poskytne nájomníkom služby concierge a na prízemí je umiestnených ďalších 917 m2 priestorov obchodných jednotiek. Všetkým nájomcom je k dispozícii veľká plocha strešných zelených terás.

Fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD.

Staromestska

Obytný súbor PARK ANIČKA
Košice, novostavba

Obytný súbor „PARK ANIČKA “ je situovaný v atraktívnej lokalite Anička jednej z najväčších oddychových zón mesta Košice. Uzavretý areál plný zelene tvoria 4 bytové domy, parkovacie miesta, relaxačná a oddychová zóna s pochôdznou fontánou, ihriskami pre deti, lavičkami a altánkami. Nízka zastavanosť priestoru umožnila vytvoriť atraktívny priestor pre súkromie a bezpečnosť jeho obyvateľov.
Moderná architektúra bytových domov inšpirovaných prístavom s loďami ukotvenými na móle nadväzuje na vodný element charakteristický pre túto časť Košíc, ktorá je situovaná v blízkosti rieky Hornád. Pri návrhu dispozičného riešenia bytov architekt kládol dôraz na praktické usporiadanie priestoru a modernú vzdušnú architektúru s dostatkom prirodzeného svetla. Každý byt má priestrannú terasu s výhľadom na park a okolitú prírodu.
V štyroch bytových domoch sa nachádza spolu 120 bytov (2 až 5 izbových) rôznych dispozičných riešení a rozmerov. Tri bytové domy sú zrealizované do výšky 5. NP a jeden do 8. NP. Na 1. NP každého bytového domu bolo vytvorených spolu 104 vnútorných parkovacích miest formou garážového státia, ktoré umožňujú prejsť „suchou nohou“ z auta do bytu. V exteriéri bolo vytvorených ďalších 98 parkovacích miest.

Fotografie: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Dalibor Kállay, Maroš Mitro

anička

Čerpacia stanica SLOVNAFT Bratislava – Prístavná
Bratislava, novostavba

Navrhovaný areál čerpacej stanice sa začleňuje do sústavy existujúcej štruktúry mesta. Základné hmotovo-priestorové poňatie vychádza z lokálnych podmienok územia. Hmotová skladba navrhovaných objektov je kombinácia jednoduchej kubickej hmoty a dynamického prestrešenia v tvare hyperbolického-paraboloidu. Navrhovaná architektúra tak ťaží zo svojho futuristického tvaru materiálového a farebného spracovania. Priestorové usporiadanie celého areálu mestského typu čerpacej stanice pohonných hmôt je podriadené bezkolíznemu funkčnému riešeniu.
Základnými objektami sú obslužný objekt obchodu (s predajňou a kaviarňou), zastrešenie výdajných stojanov a zariadenie pre skladovanie pohonných hmôt. Tieto objekty sú doplnené ďalšími informačnými prvkami, obslužnými stojanmi. Hmotovú kompozíciu dopĺňa totem s logom spoločnosti, má tvar leteckého krídla ako symbol pohybu a dynamiky.
Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť modernú a ekologickú čerpaciu stanicu, ktorá by okrem všetkých funkčných požiadaviek napĺňala aj kritériá estetické a stala sa tak symbolom spoločnosti Slovnaft.
Jednoduchú konštrukciu tvoria dva proti sebe stojace oceľové oblúky votknuté do terénu. Medzi nimi je napnutá pružná textilná membrána prepúšťajúca svetlo. Tým sa šetria náklady na osvetlenie a vytvára sa príjemná atmosféra pod presvetlenou konštrukciu. Vo večerných hodinách je membrána podsvietená, čo pôsobí ako veľké žlté žiariace logo vnímané z okolitých budov.
Objekt obchodu a kaviarne s hygienou pre hostí a zázemím pre zamestnancov je box štvorcového pôdorysu (cca 16 x 16 m) zo zaoblenými rohmi. Je osadený tak, aby umožnil lepšie vnímanie zo strany komunikácie ako aj pohodlný výjazd vozidiel. Charakteristický obvodový plášť je tvorený predsadenými horizontálnymi žalúziami, ktoré chránia objekt pred účinkami slnečného žiarenia. Strecha je vegetačná čo zlepšuje teplo-technické vlastnosti objektu a zároveň akcentuje budúce vnímanie strechy ako „piatej fasády“ z vtáčej perspektívy.

Fotografie: Soňa Sadloňová

Slovnaft

ROSUM
Bratislava, novostavba

Architektonickú kompozíciu budovy ROSUM charakterizujú dve proti sebe stojace kancelárske veže, ktoré sú svojou pozdĺžnou osou situované v smere východ – západ. Severná a južná kancelárska veža medzi sebou vytvára priestor, využitý ako štvorpodlažný parkovací dom s pobytovou strešnou záhradou. Obe veže spája navzájom prízemie objektu s hlavným vstupom a vjazdom do parkingu smerom z Bajkalskej ulice. Priestory na prízemí budovy sú využívané ako komerčné obchodné jednotky obohacujúce parter priľahlých mestských tried. Lokalita je vymedzená komunikáciami Bajkalská, Ružinovská. Prislúcha jej pozemok o výmere 9 702 m2.
Výstavba novej administratívnej budovy pri ulici Ružinovská – v blízkosti križovatky s ďalšou mestskou triedou – ulicou Bajkalská – sleduje pôvodný zámer autorov návrhu urbanistického konceptu, t. j. obohatiť hlavnú kompozičnú os sídliska, obklopenú zelenými plochami sledom samostatne situovaných architektonických solitérov stavieb občianskej vybavenosti. Mestský bulvár – hlavnú os sídliska – dopĺňa výstavba novej administratívnej budovy Ružinov ( ROSUM). Zostávajúca plocha riešeného územia zostane nezastavaná a bude upravená ako prírodný park so zelenými plochami výškovo a priestorovo členenými pomocou terénnych terás sledujúcich vrstevnice mierne svahovitého pozemku stavby.

Fotografie: Pavel Kudiváni

ROSUM 2

BCT2
Košice, novostavba

Stavba Business Centrum T2 je situovaná v rámci existujúceho areálu Business Centrum BCT v Košiciach na Moldavskej ulici. Jedná sa o novostavbu s prevládajúcou kancelárskou funkciou. Súčasťou stavby je prislúchajúca technická a dopravná infraštruktúra.
Objekt má 7 nadzemných podlaží a je bez suterénu. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory, prevádzkové a technické zázemie, ako aj časť plôch určených pre komerčné využitie. Na 2. až 7. nadzemnom podlaží sú prenajímateľné priestory, koncipované ako voľný kancelársky pôdorys s možnosťou variabilného usporiadania na základe požiadaviek jednotlivých klientov. Časť technológií pre budovu je umiestnená na streche a v strešnej nadstavbe. Vertikálnu komunikáciu v objekte zabezpečujú 2 jadrá. Súčasťou komunikačných jadier sú aj priestory pre vertikálne rozvody a technické priestory.
Hlavné vstupy do budovy sú umiestené na juhozápadnej strane objektu z verejného mikropriestoru slúžiaceho aj ako relaxačný a oddychový priestor. Súčasťou verejného priestoru sú plochy upravenej zelene, vonkajšie osvetlenie a urbanistický mobiliár. Riešené sú parkovacie miesta a miesta na stojany na odkladanie bicyklov.
Z architektonického hľadiska je objekt riešený ako jednoduchá kompaktná hmota vychádzajúca z pôdorysného tvaru písmena Z. Zrezaná hmota invitačného priečelia a zapustený parter s atypicky riešeným stĺporadím sú základnými výrazovými prvkami architektúry objektu. Fasáda je tvorená pravidelným rastrom parapetov a pásových okien členených vertikálnym rastrom okenných krídiel. Štítové fasády sú navrhnuté ako celopresklené plochy s vloženými otváravými oknami.

Fotografie: Michal Smrčok

BCT3

Nová terasa 2
Košice, novostavba

Koncepcia výstavby Obytného súboru Nová Terasa 2 je navrhnutá v súlade s aktuálnym riešením okolitých území, ktoré svojou funkčno-hmotovou štruktúrou spája v sebe prvky atraktívneho bývania v meste, doplneného prírodnými zložkami, spoločenskými priestormi - námestiami, komunitnými mikropriestormi – poloprivátnymi vnútroblokmi. Priestorová koncepcia návrhu nadväzuje na urbanistickú štruktúru mesta. Vychádza z faktu, že v zóne má byť prioritou peší pohyb a pomalý, plynulý pohyb autom. Z tejto premisy vychádza hraničná pôdorysná mierka urbanistických blokov a veľkosti verejných priestorov.
Návrh obytnej zóny tvorí 8 bytových domov s 216 bytmi a samostatne stojace objekty občianskej vybavenosti. Jedno-sekciové bytové domy v južnej časti územia pri nemocnici majú 7 nadzemných podlaží a dvoj-sekciové bytové domy v severnej časti majú 5 nadzemných podlaží. Jednotlivé štvorice bytových domov sú voči sebe posunuté do šachovnicového rastra, čím vytvárajú medzi sebou intímnejšie a atraktívnejšie priestory. Medzi bytovými domami prechádza pozdĺžna promenádna os s prioritou peších. Medzi objektmi bytových domov sú umiestnené objekty občianskej vybavenosti pavilónového typu. Priečnu priepustnosť územia bytových domov zabezpečuje verejný priestor medzi objektmi, ktorý ponúka okrem pavilónov občianskej vybavenosti aj detské ihrisko, trávnaté a spevnené plochy. Každý bytový dom má prístup do svojho poloprivátneho vnútrobloku. V návrhu sú zastúpené rôzne druhy od uzavretého poloprivátneho dvora so súkromnými záhradkami, až po vnútroblok s parkovou úpravou.
Dopravná kostra zóny je tvorená systémom obslužných komunikácií, tak, aby zabezpečili plynulú obsluhu územia. Uličný profil je navrhnutý s cieľom zabezpečenia optimálneho pohybu chodcov, cyklistov a automobilov. Parkovanie je z väčšej časti vyriešené na úrovni ulice, kde sa parkovacie miesta striedajú s plochami zelene s cieľom zabezpečenia príjemného pocitu z obytnej ulice.

Fotografie: Michal Smrčok

Nová Terasa 2 foto č. 2

Sídlo spoločnosti PDP, s. r. o.
Nitrianske Sučany, novostavba

Objekt sídla spoločnosti PDP sa nachádza v centre obce Nitrianske Sučany v okrese Prievidza na západnom Slovensku. Stavba vznikla na mieste bývalého obecného úradu a požiarnej zbrojnice, je dvojpodlažná a svojím osadením v centrálnej časti obce dopĺňa urbánnu štruktúru. Napriek svojej administratívnej funkcii svojím umiestnením a mierkou zapadá do existujúcej štruktúry rodinných domov. Päťuholníkový pôdorysný tvar s čelnou fasádou orientovanou do ulice, ponúka príjemné pracovné prostredie pre personál a vedenie spoločnosti. Zapustenie vstupov sa zvýraznilo osadením líniových svetiel, ktoré vo večerných hodinách zdôrazňujú ich polohu.
Prvé nadzemné podlažie obsahuje okrem kancelárií pre vedenie aj rokovaciu miestnosť. Druhé podlažie je obsadené kanceláriami personálu spolu s ich zázemím.
Uličnej fasáde dominuje dvanásť rovnakých, 2,7 metra vysokých okien s jedným šikmým ostením z juhovýchodnej strany. Vďaka tejto úprave sa dostáva do interiéru viac svetla, čo poskytuje zamestnancom lepšie pracovné prostredie a pohodu. Na fasádu bola použitá organická hrubozrnná modelačná omietka, ktorá svojím štruktúrovaným vzhľadom mení svoj odtieň a vizualitu v závislosti od slnečných pomerov.

Fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD.

PDF Nitrianske sučany

Rezidenčný komplex Tri vody
Malinovo, novostavba

Riešené územie je súčasťou novo navrhovanej obytnej zóny TRI VODY Malinovo. Výstavba je rozdelená na etapy.
Pozemok má tvar elipsovitého prstenca, z ktorého vybiehajú 4 trojuholníkové plochy- parkoviská. Bytové domy sú bodové so štyrmi nadzemnými podlažiami a sú vzájomne poprepájané chodníkmi. Tieto chodníky vymedzujú priestory jednotlivých bytových domov. Bytové domy majú okolo seba dostatočný priestor pre zeleň. Parkové a sadové úpravy tak vytvárajú dojem, že bytové domy ležia na zelených ostrovoch okolo centrálnych jazier. Tento typ bytového domu inklinuje k mestským vilám s malým počtom bytov a umocňuje rodinný charakter. Súčasťou areálu sú detské ihriská a športoviská.
Srdcom celého komplexu je polyfunkčný objekt galéria tri vody , ktorý sa vznáša medzi hladinami troch jazier. Samostatný polyfunkčný objekt je rozdelený na tri rôzne veľké krídla spojené centrálnou časťou. Objekt je prízemný, všetky prevádzky sú priamo prepojené s exteriérom s možnosťou vybudovania terasy na promenáde okolo jazier. Zošikmené zasklenie a obvodové steny korešpondujú s okolitými bytovými domami. Po celom obvode stavby sa nachádza zastrešenie chrániace ľudí pred slnkom a poveternostnými vplyvmi. Celkový dynamický charakter stavby dopĺňajú stĺpy v tvare písmena V vyplnené lamelami. Strecha je riešená veľmi netradične, zelené kopce a elegantné prekrytie VZT jednotiek boli navrhnuté s ohľadom na obyvateľov v okolitých vilových domoch, ktorí majú na strechu priamy výhľad.
Bývanie je tu zastúpené v podobe štvorpodlažných viladomov s plochou strechou, pričom posledné podlažie je ustúpené, čím vznikol priestor na veľkorysé terasy. Primárne je na fasáde použitá biela omietka. Ustupujúce časti sú zvýraznené keramickým obkladom s dreveným dekorom, ktorý farebne korešponduje s rámom okien.
Fotografie: Martin Hindy, Ing. arch. Ján Revaj, Ing. Peter Pecník

TRI VODY Malinovo

EPERIA Shopping mall
Prešov, novostavba

Koncept obchodného centra Eperia, ktoré je situované medzi sídliskom Sekčov a rovnomennou riečkou, má ambíciu priniesť do Prešova nielen kvalitnú budovu s kvalitným interiérom, ale chce aj z hľadiska konceptu vonkajších plôch poskytnúť možnosť stráviť čas v príjemnom prostredí.
Architektonický návrh sa v maximálnej možnej miere snaží o využitie existujúcej charakteristiky terénu.
Prevádzkovo návrh vychádza z koncepcie 2 podlažnej obchodnej galérie s maximálnym využitím 1.NP na komerčné účely. Zabezpečenie dobrej distribúcie návštevníkov do 2.NP je zabezpečené cez uzlové body v blízkosti hlavných vstupov do objektu v spojení s riešením veľkorysých vstupných portálov a interných verejných priestorov.
Hmota objektu je horizontálne tvarovaná a výškovo rozdelená na dva segmenty. Vyššia dvojpodlažná časť má ambíciu o akcentovanie vstupov a dobrú identifikáciu objektu pri pohľade aj z okolitých ulíc. Týka sa to nárožia, ktoré je horizontálne rozdelené na spodnú presklenú časť s výkladmi navádzajúcu k hlavnému vstupu a vykonzolovanú časť druhého nadzemného podlažia, ktorá vytvára akcent svojim bielym skleneným rohom a s centrálnym výkladom jedného z hlavných nájomcov. Nižšia hmota sa nachádza na severnej strane medzi hlavným a vedľajším vstupom do objektu. Jej forma sleduje vo výške jedného podlažia ukľudnenú líniu zelene, voľno časových relaxačných zón a na streche poskytuje nájomcom možnosti na vytvorenie vonkajších terás so sedením.
Materiál fasád je rozdelený z architektonického aj z ekonomického hľadiska na neexponované a exponované presklené fasády a metalické obklady ako súčasť prevetrávanej fasády. Pre ešte väčší kontrast k zvyšku fasády bol navrhnutý trojuholníkový raster, ktorý svojou dynamikou ešte viac podporil samotnú hmotu objektu.
Vonkajšie verejné priestory nákupného centra Eperia sú navrhované koncepčne ako rozptylové plochy aktívneho verejného života návštevníkov a ako doplnkové plochy a funkcie pre okolité sídlisko Sekčov a širšie okolie. Hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie funkčných verejných priestorov so zeleňou, s funkciami oddychu, aktivít pre deti, s priestorom pre príležitostné kultúrne a verejné podujatia a aj s možnosťou vonkajšieho sedenia s občerstvením. Týmto riešením sa návrh snaží o vytvorenie destinácie s predĺženým časom fungovania aj mimo prevádzky samotného komerčného centra.
Zelené plochy v areáli môžeme rozdeliť na zeleň parkovísk a na zeleň v blízkosti hlavných vstupov a detských ihrísk. Navrhovaná zeleň je komponovaná tak, aby bol zabezpečený celoročný efekt a nenáročnosť údržby.

ZDROJ: JTRE Foto: Miro Pochyba

EPERIA

PANORAMA BUSINESS II
Bratislava, novostavba

Ide o modernú administratívnu budovu na rohu Landererovej a Čulenovej ulice v tesnej blízkosti nového SND a nákupnej galérie Eurovea. V budove sídli centrála Johnson Controls International. Má deväť nadzemných podlaží a spolu s budovami Panorama City a Tower 115 vytvára nádvorie s parkom a detským ihriskom. Priestorovo je objekt riešený v tvare zalomeného písmena L s dôrazom kladeným na akcentovanie nárožia. V nároží je umiestnená vstupná hala, ktorá je súčasťou verejného priestoru a slúži ako priechod pre verejnosť.
Mestotvorný objekt s aktívnym parterom poskytujúcim okrem kancelárskych funkcií aj funkcie stravovania, fitness a škôlky. Fasáda objektu s prevýšeným parterom má jednotný charakter funkčne reflektujúc rôzne technické nároky z ulice a parku. Zo strany ulice ponúka dvojitú fasádu s vonkajším tienením, zo strany parku je to jedno plášť s vnútorným tienením.
Konštrukciu budovy tvorí skeletový systém v module 8,1m. Členenie fasády v rastri po 1,35m umožňuje efektívne využitie modulovania priestorov v kanceláriách.
Fasáda má v sebe integrované vonkajšie automaticky ovládané tienenie, ktoré v letných mesiacoch zabraňuje zvýšeným solárnym ziskom, čo zvyšuje komfort užívateľov budovy. Inteligentné osvetlenie objektu je riadené intenzitou denného osvetlenia a pohybovým senzorom, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady budovy. Chladenie administratívnej budovy zabezpečujú chladiace trámy, ktoré poskytujú vysoký komfort so správnou teplotou bez hluku a prievanu. Navrhnuté architektonické a technické riešenie umožňuje budovu certifikovať v kategórii LEEED GOLD.

Zdroj: JTRE  Foto: Jaroslav Repta

panorama II

text: bk
foto: STAVBA ROKA