Pin It

Oživovanie brownfieldov, zabudnutých industriálnych území, ktoré nahlodal zub času – je jednou z obrovských výziev súčasného urbanizmu. V podobnej starej priemyselnej zóne Bratislavy vzniká aj projekt GUTHAUS. Zaniknutá industriálna zóna na Račianskej bola v minulosti naviazaná na prítomnosť neďalekej železnice. 

Trendom v územnom plánovaní a praxi, ktorý v posledných dekádach nasleduje väčšina európskych metropol, je rozvoj miest zvnútra. Ak mestá s vyššou hustotou zástavby dosiahnu rozumný mix funkcií, dokážu občanom ponúknuť lepšiu dostupnosť bývania, rôznorodých služieb a celkovo lepšie využívanie možností mesta – a to v dostupnej vzdialenosti, čo umožňuje efektívnejšie pokrytie mesta infraštruktúrou.

 

 

Guthaus zahradny 0023 zaluzie02

 

Tým sa mení aj potenciál a charakter využitia verejného priestoru, ktorý sa stáva funkčnejším. Bratislava dnes patrí v porovnaní s inými európskymi metropolami medzi riedko zastavané mestá, čo priamo i nepriamo ovplyvňuje celý rad aspektov, ako sú zvýšené požiadavky na dopravu, dostupnosť služieb a občianskej vybavenosti, ale aj ekonomické problémy, ktoré sa odrážajú v správe a prevádzke verejných služieb či údržbe verejných priestorov. Tento fenomén možno vnímať ako jednu z hlavných prekážok udržateľného rozvoja mestských sídiel. Dôležité je mesto sceľovať, nie násilne rozširovať.

 

 

Projekt je unikátny aj inšpiratívnym riešením

„zberania“ dažďovej vody

 

 

V tomto kontexte vnímajú tvorcovia projektu GUTHAUS aj pásmo pozdĺž Račianskej ulice v dotyku so železničnou traťou, končiacou na Filiálke, v kontraste s obľúbenými rezidenčnými lokalitami situovanými po pravej strane, smerom do centra. Pri hlbšej analýze odhalila zóna veľký potenciál – je tu električka, železnica s predpokladom ďalšieho rozvoja, sú tu stabilizované rezidenčné štvrte, blízkosť prírody – základné predpoklady dobrého urbánneho prostredia, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať a vhodne dopĺňať. 

 

 

RAC Terasa Zapad 0002 ns

 

 

Jedným zo základných cieľov riešenia je vysoká kvalita života, udržateľnosť, zohľadnenie širších súvislostí v území. Architektúra projektu pritom nemá potrebu ohúriť, v prvom rade chce byť funkčná a schopná poskytnúť priamy benefit aj pre hlavných účinkujúcich – obyvateľov i návštevníkov. Architekti z ateliéru Alles Wird Gut vo svojom návrhu trefne ukázali, že veľký balkón môže byť praktickým a funkčným priestorom s pridanou hodnotou pre bývajúcich a zároveň originálnym architektonickým prvkom. Vďaka svojmu pôdorysu je balkón flexibilný a reálne multifunkčný, prístupný vo všetkých bytoch z každej obytnej miestnosti. Hravá trojrozmerná fasáda takisto nemá v panoráme Bratislavy obdobu. V spolupráci s berlínskou kanceláriou Man Made Land bolo snahou vytvoriť atraktívny verejný priestor, ktorý dokáže pritiahnuť aj ľudí zo širšieho územia, a to zaujímavou kombináciou atraktívnych prvkov, ktoré dnes verejnosti chýbajú – cvičísk, ihrísk, zeleného parku a verejných priestorov na stretávanie sa, ako aj súkromných priestranstiev, určených výhradne pre rezidentov. 

 

 

 

Architektúra projektu pritom nemá potrebu ohúriť,

v prvom rade chce byť funkčná a schopná poskytnúť

priamy benefit aj pre hlavných účinkujúcich – obyvateľov i návštevníkov.

 

 

Projekt je unikátny aj inšpiratívnym riešením „zberania“ dažďovej vody, ktoré pomohli navrhnúť v spomenutej kancelárii Man Made Land. Projekt túto vodu z územia neodvádza, ako to býva zvykom, ale ponúka ekologické zadržiavanie vody priamo v území, aj prostredníctvom dažďových záhrad. Takto zadržaná voda a zelené strechy ochladzujú mikroklímu, pri daždivom počasí môže byť pre ľudí s detskou dušou zdrojom zábavy a dobrodružstva. Navyše, Račianska ulica je známa bleskovými záplavami, v prípade prívalových dažďov môže takéto riešenie prispieť k adaptácii a zmierňovaniu dosahov klimatickej zmeny, ktorá sa týka nás všetkých.

 

 

pripravila Anna Salvová v spolupráci s Ing. Filipom Gulanom, PhD. 

Foto Corwin

Pin It