Pin It

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. Vyhlásili 18. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2012.

 

Organizátorom súťaže je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia a uskutočňuje sa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.


Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.


Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

Podmienka:  Dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2010 do 31. júla 2012.  

Podmienka:  Ani jedno prihlásené stavebné dielo v 18. ročníku tejto súťaže nesmelo byť prihlásené v predchádzajúcich dvoch ročníkoch účastníkom tejto súťaže, to je v SR 2010 či v SR 2011.

Pri možných etapách realizácie jedného investičného zámeru platí termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia poslednej jej etapy (stavby) od 1. apríla 2010 do 30. júla 2012 s tým, že termín nadobudnutia právoplatnosti na prvej etape stavby je najneskôr od 1. apríla 2009.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční koncom októbra, resp. začiatkom novembra 2012 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia všetkých stavieb putovnou výstavou Stavba roka 2012 (jej reinštalácia do konca júla 2013), t. j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných stavieb.


Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to: architektonické a urbanistické riešenie, stavebno-konštrukčné a technické riešenie, energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos.

 


C e n y


Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:


tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)
a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2012.


Ďalej porota udeľuje:


dve ceny za celospoločenský prínos:

Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

 

ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:

Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela,
Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012 (vrátane rodinného domu).


Súčasťou 18. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2012 je 4. ročník CENA VEREJNOSTI 2012. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september 2012).

 

Pripravila: Barbara Turčíková

Pin It