18.7.2013

 

Záujem o zateplenie bytových domov výrazne rastie. Prostriedky na bezúročné úvery na zateplenie bytového domu zo štátneho rozpočtu na tento rok sa už minuli. Ďalšie žiadosti o bezúročné úvery budú vybavené zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 11,53 miliónov eur.

 

Zateplenie 01

 

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) začal prijímať žiadosti o bezúročný úver z finančných prostriedkov Európskej únie na zatepľovanie existujúcich budov v mestách cez projekt JESSICA. O úver môžu požiadať vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mestách vo všetkých samosprávnych krajoch. ŠFRB bude na tento účet poskytovať úvery s úrokom 0 %, s lehotou splatnosti 15 rokov, a to vo výške 80 percent z obstarávacej ceny oprávnených nákladov. „Majitelia bytov si uvedomujú, že efektívnym riešením na znižovanie výdavkov domácností na energie je kvalitné zateplenie budovy, resp. významná obnova budovy. Dôležitú úlohu zohráva pritom aj podpora štátu aj Európskej únie prostredníctvom bezúročných úverov," hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenia EPS SR).

 

Zateplenie 02Výhody zateplenia
Primárnym efektom zateplenia objektu je tepelná ochrana budovy a tak aj výrazné zníženie spotreby energie na vykurovanie. Kompletné zateplenie budovy môže znížiť náklady na vykurovanie takmer až o polovicu. Okrem ekonomického hľadiska budova zateplením získa aj nový ochranný obal odolný proti pôsobeniu nepriaznivých klimatických a ekologických vplyvov, ktorý je dôležitý aj z estetického hľadiska. Zároveň sa zvyšuje životnosť a hodnota nehnuteľnosti, pričom obyvateľom zatepleného bytového domu sa výrazne zlepší kvalita a komfort bývania.

 

Kvalita je dôležitá
Kvalita izolačného materiálu má zásadný význam na kvalitu a životnosť celého tepelnoizolačného systému, od čoho závisí aj výška úspor a návratnosť investície po zateplení. Nemenej dôležitá je aj kvalita projektu a realizácie zateplenia. Expandovaný polystyrén (EPS) je v súčasnosti najpoužívanejším tepelnoizolačným materiálom na zateplenie budov. Kvalitný EPS na zatepľovanie musí spĺňať určité kritéria, akými sú presnosť, tvarová stálosť, pevnosť a v neposlednom rade tepelnoizolačné vlastnosti.

 

Viac informácií získate na www.epssr.sk

 

zdroj: Združenie EPS SR
foto: Baumit Fasáda roka 2013/Alexander Trizuljak

 

 

Pin It