19. 11. 2017

V roku 2018 vydá v rámci projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra poukážky v hodnote minimálne 13 miliónov eur. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislavských regiónoch uchádzať v dvoch kolách.

vf

Prvé poukážky by mohli byť k dispozícii už na prelome januára a februára. Konkrétne termíny budú uvedené v harmonograme, ktorý SIEA zverejní do konca roka 2017. „Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí, preto plánujeme čo najviac kôl vyhlásiť už v prvom polroku,“ uviedla generálna riaditeľka Svetlana Gavorová.

Kolá budú v prvom polroku 2018 vyhlasované každý mesiac. Vyčlenených 13 miliónov eur na rok 2018 je minimálna suma, môže sa neskôr navýšiť o hodnotu už vydaných poukážok, ktoré zostanú nevyužité.

Kolá zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny budú aj naďalej vyhlasované samostatne. Podobne ako v tomto roku bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z uvedenej alokácie.

Od roku 2018 bude novou povinnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky pri všetkých fotovoltických inštaláciách kópia Oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky.

Uvedenie malého zdroja do 10 kW do prevádzky musí výrobca elektriny do desiatich pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bez ohľadu na použité technické riešenie. Oznámenie má podľa zákona obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.

Jednoduché formuláre oznámenia budú prístupné na stránkach distribučných spoločností. Doplnenie novej povinnej prílohy vychádza z pripomienok, že domácnosti neinformujú distribučné spoločnosti o inštaláciách uvedených do prevádzky. V tejto súvislosti bude zároveň na stránke Zelená domácnostiam doplnený zoznam podporených inštalácií o príslušný kraj, aby si mohli distribučné spoločnosti overiť, či si domácnosti svoju povinnosť splnili.

text: bk
foto: Pixabay

Pin It