10. 1. 2018

Na obnovu národných kultúrnych pamiatok pôjdu aj v tomto roku dotácie z programu Obnovme si svoj dom. Získať ich môžu obce, vyššie územné celky, cirkvi alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy, nadácie, ale aj fyzické osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

halic castle 1695806 1280

Ministerstvo kultúry chce podnietiť majiteľov kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017 , aby svoje historicky cenné nehnuteľnosti modernizovali a komplexne rekonštruovali.

Rezort poskytne úspešným žiadateľom minimálne 150-tisíc eur. Maximálna výška dotácie môže dosiahnuť až 950-tisíc eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 percent z celkového rozpočtu projektu. Lehota na predkladanie žiadostí je do 16. marca 2018.

Prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, k žiadosti musí priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme.

levoca 2445172 1280

Záujemca nemôže v nehnuteľnosti vykonávať hospodársku činnosť, čo znamená, že neprenajíma viac ako 20 percent z plochy alebo 20 percent z celkového času prevádzky na komerčné aktivity a príjem zo vstupného nepresahuje celkové náklady na prevádzku nehnuteľnosti,

Prijímateľ dotácie sa takisto musí zaviazať sprístupniť nehnuteľnosť verejnosti a zabezpečiť jej vhodnú a primeranú prezentáciu.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.

Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:

1. posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí – 6. apríla 2018,

2. posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí podľa opatrenia, realizovanie 1. kola zasadnutia komisie podprogramu a vyhodnotenie žiadostí – 4. mája 2018,

3. rozhodnutie o postúpení do 2. kola vyhodnotenia žiadosti – priebežne podľa predložených verejných obstarávaní.

filakovo 1661133 1280

text: bk
foto: Pixabay

Pin It