24. 4. 2018

Sedemnásť miliónov eur z eurofondov prerozdelia úspešným žiadateľom na projekty, ktoré majú udržať vodu v mestskom prostredí. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť subjekty tretieho sektora ako sú združenia fyzických alebo právnických osôb, občianske združenia či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. O príspevok sa môžu uchádzať aj obce, vyššie územné celky a združenia obcí.

skyscraper 1697170 1920

Výzva je zameraná na také opatrenia, ktoré majú podporiť zachytávanie zrážkovej vody v intraviláne obcí, aby sa predišlo negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Finančnú podporu môžu získať projekty, ktoré plánujú vymeniť nepriepustné betónové povrchy za také, ktoré dokážu absorbovať vodu. Z grantu sa dajú zaplatiť realizácie zelených striech alebo budovanie podzemných alebo povrchových nádrží na zadržiavanie zrážkovej vody. Navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Žiadosti bude možné predkladať priebežne až do vyčerpania finančných prostriedkov. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno opatrenie je 200 000 eur, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je stanovená na 600 000 eur.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia www.op-kzp.sk.

text: bk
foto: Pixabay

Pin It