Stlačený vzduch je veľmi nákladný zdroj energie. Jeho výroba prebieha v kompresore a pri kompresii, odhliadnuc od metódy stlačenia (piestový, skrutkový, lamelový) sa premení 80% vstupnej energie na teplo. Ďalšie straty z vyrobeného vzduchu vznikajú pri jeho úprave – filtrácií a vysušovaní. Pri započítaní všetkých základných nákladov sa zhruba dá povedať, že stlačený vzduch je 10x drahší ako ekvivalent elektrickej energie.

 

1

 

U reálneho užívateľa tlakového vzduchu je bežné naraziť na množstvo skreslených predstáv ako napríklad:

  • Vzduch je zdarma, len je potreba ho stlačiť. Stlačený vzduch si vyrábame sami, nemôžeme teda nič usporiť! Všetky úspory vyriešime nákupom nového kompresora ….

Fakty samozrejme hovoria jasne:

  • Stlačený vzduch je veľmi drahé médium, 10x drahší ako elektrina rovnakého výkonu. Je možné usporiť 20 -30 % vyrobeného tlakového vzduchu, s minimálnou investíciou. Stlačený vzduch je systémové médium – zdroj (kompresor) je len jedna jeho časť, ďalšími rovnako dôležitými časťami sú rozvody a spotrebiče …

Pre hrubú predstavu o akých čiastkach sa pri výrobe tlakového vzduchu bavíme, poslúži malý príklad:

  • Pokiaľ je priemerná spotreba vzduchu 1.000 m3n/hod a podnik pracuje v nepretržitej prevádzke s cca 8.000 prevádzkovými hodinami za rok a počítame s cenou 1 m3n vzduchu = 0,015 EUR (v praxi sa môžeme stretnúť s nákladmi na 1 m3 v rozsahu 0,011 – 0,044 EUR). Jednoduchým výpočtom vychádzajú ročné náklady na energii 120.000 EUR. K tomu je potrebné pripočítať náklady na servis a amortizáciu kompresora … Úspora 10-ti % vyrobeného vzduchu znamená istú úsporu 12.000 EUR každý rok.

Pri hľadaní možností úspor je vhodné postupovať podľa prínosov jednotlivých oblastí, od tých s najvyšším potenciálom po tie menej významné. Z reprezentatívnej vzorky priemyselných podnikov vyplývajú nasledujúce údaje:

  • 30 % vyrobeného vzduchu sa stratí netesnosťami
  • 10 % predstavujú straty v rozvodoch
  • 10 % predstavuje nevhodné použitie

Teda priemerne 50 % vyrobeného tlakového vzduchu sa stráca a nie je využitý vo výrobe. Príčinou sú predovšetkým netesnosti v rozvodoch, nevhodné použitie tlakového vzduchu a neodborné zásahy.

 

2

 

Produktová rada SONOAIR od spoločnosti SONOTEC s.r.o. umožňuje odhaliť miesta strát, zaznamenať ich veľkosť a nasmerovať údržbu na správne miesta a dosiahnuť tak najvyšších úspor s minimom nákladov. Optimalizácia systému tlakového vzduchu na základe kontroly tlakových strát, meraní prietoku a únikov tlakového vzduchu prináša rýchle a trvalé úspory a zvyšuje spoľahlivosť systému. Prietokomery SONOAIR a detektory netesností SONAPHONE sú vyrobené s ohľadom na praktické požiadavky užívateľov – jednoduchou inštaláciou, širokým meracím rozsahom, vysokou odolnosťou a robustnou konštrukciou. Vďaka použitiu najmodernejšej snímacej techniky sa môžete spoľahnúť, že výsledky merania sú presné a dlhodobo stabilné.

 

Stlačený vzduch - straty netesnosťami

Tvoria v priemere 20 – 30 % celkovo vyrobeného množstva vzduchu. Jedná sa o zdroj s najrýchlejšou návratnosťou. Kombinácia prietokomera SONOAIR a detektora SONAPHONE tvorí účinný nástroj pre boj s netesnosťami. Prietokomery presne určia veľkosť strát a umožnia smerovať správnym smerom zdroje údržby. Detektory rýchle a presne odhalia miesta únikov. Napr. „75 kW“ kompresor ≈ 525.000 kWh/rok (7.000 hod), úspora 20 % = 105.000 kWh. Čo je 10.500 EUR / rok (pri cene 0,1 Eur/ kWh)!

 

3

 Obr.: Detekcia netesností pomocí prístroja Sonaphone

 

Stlačený vzduch – Straty v rozvodoch

Pri dlhodobej prevádzke systému tlakového vzduchu vzniká vinou najrôznejších zmien navyšovanie tlakovej straty a tým aj navyšovanie nákladov na výrobu vzduchu. Platí jednoduché pravidlo: 1 bar tlaku naviac ≈ nárast spotreby energie o +7%. Napr. „75 kW“ kompresor ≈ 525.000 kWh/rok (7.000 hod), úspora 7 % = 36.750 kWh. Opakovane každý rok! Prietokomery SONOAIR merajú súčasne Prietok – Tlak - Teplota, sú to teda skutočné merače energie. Vyznačujú sa robustnosťou, celokovovou konštrukciou, nulovou tlakovou stratou a výborným meracím pomerom (min : max ≈ 1:300). Je nimi možné merať prevádzkové hodnoty prietoku, ale aj prietok odpovedajúci stratám v netesnostiach.

 

4

Obr.: Meranie spotreby tlakového vzduchu pomocou prietokomerov SONOAIR

 

Stlačený vzduch – nevhodné použitie

Často je drahý stlačený vzduch používaný i pre tie najobyčajnejšie operácie: zametanie, čistenie pracovnej plochy alebo aj ochladzovanie – ako istá forma „ klimatizácie “. Zvyky užívateľov je nutné zmeniť. Je potreba si uvedomiť, že otvorený ½´´ ventil znamená ekvivalent výkonu kompresoru cca 30 kW. Metla je lacnejšia ako stlačený vzduch! Pri použití je vždy nutné hľadať najúčinnejšie riešenie!

 

5Obr.: Spotreba tlakového vzduchu jednotlivých pištolí

 

Pre oblasť tlakového vzduchu a technických plynov je kľúčové trvalé monitorovanie základných parametrov: prietok, tlak a teplotu. Na základe týchto údajov je možné presne nasmerovať údržbu a zdroje na miesta najvyšších strát a dosiahnuť tak najvyššie možné úspory s najnižšími nákladmi.

 

Text a foto: AMT servis s.r.o.

Viac na: www.amtservis.sk

Pin It