Strabag Eurovea tower 05EUROVEA TOWER stojí na pevných základoch výnimočnej základovej dosky, ktorá sa v histórii pozemného staviteľstva na Slovensku doteraz ešte nerealizovala.

 

Výstavba základovej dosky pre EUROVEA TOWER je jedným z míľnikov slovenského stavebníctva. V čom tkvie jej výnimočnosť?

Marek Ščury: Výnimočnosť základovej konštrukcie je v jej parametroch. Základová doska pod EUROVEA TOWER má spolu 7 100 m3 z čoho v najväčšom zábere bolo realizovaných 5 850 m3 betónu. Spolu je v tejto základovej doske zabudovaných 1915 ton výstuže.

 

Strabag Eurovea tower 01

 

Kvalitu betónovej dosky ste kontrolovali počas celej, iba trojdňovej, betonáže. Môžete nám teda zodpovedne potvrdiť, že tvorí stabilný základ pre dnes prvý mrakodrap na Slovensku?

Martin Barila: Kontrolu kvality použitej betónovej zmesi by som rozdelil na dva stupne, a to na kontrolu dodanej betónovej zmesi a kontrolu spracovania betónovej zmesi, pričom pri dodávke betónovej zmesi sme kontrolovali teplotu a konzistenciu.

Pri spracovaní sme neustále kontrolovali spôsob zabudovania zmesi, triedu betónu, dodržanie hrúbky jednotlivých vrstiev, vibrovanie a zarovnávanie. Zároveň sme počas celej betonáže realizovali penetračné skúšky jednotlivých vrstiev a cez zabudované snímače sme kontrolovali priebeh hydratačného tepla. Všetky namerané údaje sme priebežne konzultovali so zodpovedným statikom a stavebným dozorom.

 

Strabag Eurovea tower 02

 

Môžete nám výnimočnosť výstavby priblížiť aj v konkrétnych číslach? Kedy plánujete dosiahnuť rekordnú výšku?

Marek Ščury: Samotný výškový objekt je jedným z viacerých objektov v komplexe Eurovea 2. Má 4 podzemné podlažia a 46 nadzemných. Spolu bude vo výškovom objekte zabudovaných 31 tisíc m3 betónu a cca 5 300 ton výstuže. Najvyššie použitá trieda betónu je C60/75. Na zosilnenie vysoko namáhaných stĺpov bude, okrem betonárskej výstuže, použitá valcovaná vysokopevnostná oceľ. Na horných poschodiach budú použité prvky na odľahčovanie betónu. Od 9. poschodia bude počas realizácie monolitu použitý ochranný veterný štít.

Rekordnú výšku 168 m plánujeme dosiahnuť za 23 mesiacov.

 

Predpokladám, že zabezpečenie takto kvalitného základu ste nenechali na náhodu. Určite ste mali samotnú realizáciu logisticky dobre naplánovanú až do posledného detailu. Ako ste spokojný s výsledkom práce a jednotlivých procesov?

Martin Barila: Ešte pred samotnou betonážou základovej dosky bolo kľúčové stanoviť množstvo betonárskych púmp a určiť ich polohu tak, aby mohli byť v stanovenom časovom limite zásobované s minimálnym obmedzením. Následne sme na predpokladanú kapacitu spracovania samotnej betónovej zmesi na stavbe nastavili výrobu na troch betonárkach a zaistili potrebné množstvo betonárov (aj so striedaním, keďže betonáž prebiehala nonstop).

Kľúčová bola koordinácia betonárskych áut na stavenisku, hlavne v nočných hodinách, a zosúladenie režimu spracovania betónu na stavbe s výrobou na betonárke, tak aby neboli prestoje.

 

Strabag Eurovea tower 06

 

Pod vašou taktovkou sa zrodila historicky prvá základová doska svojho druhu na Slovensku. Čerpali ste inšpiráciu vo svetovej architektúre, radili sa so zahraničnými odborníkmi?

Marek Ščury: U nás v STRABAG sa riadime heslom „tímová práca“ a ani teraz tomu nebolo inak. Pre splnenie tejto úlohy bolo dôležité zvoliť správny technologický postup a zabezpečiť jeho realizáciu. Pri jeho tvorení sme čerpali prevažne z vlastných skúsenosti, radili sme sa so statikmi stavby a s našimi koncernovými technológmi.

Keďže pri tejto základovej doske išlo o výnimočnú konštrukciu, aká sa tu doteraz nerealizovala, zrealizovali sme pred samotnou betonážou viacero skúšobných vzoriek, na ktorých sme testovali a nastavovali parametre betónovej zmesi tak, aby bola spracovateľná a zároveň mala po vytvrdnutí požadované parametre. Keďže sa išlo o vodostavebný betón, bolo dôležité správne nastaviť prísady a limitovať maximálnu hodnotu hydratačného tepla.

 

Na výnimočnej základovej doske bude stáť výnimočná budova. Čím bol pre vás tento projekt výnimočný?

Marek Ščury: Výnimočnosť tohto projektu po technickej stránke spočíva v jeho rozmeroch, kde jeden rozmer prevyšuje nad ostatnými. So svojou výškou 168 m prekračuje oficiálnu hranicu 150 m, keď už nehovoríme o výškovej budove, ale o mrakodrape (o prvom na Slovensku).

Projekt Eurovea 2 vnímam veľmi pozitívne. Tento komplex budov, spájajúcich obchodné priestory s bytovými, v danej lokalite, považujem za veľký prínos pre ľudí žijúcich v hlavnom meste, ktorý v konečnom dôsledku pomôže zatraktívniť aj samotné mesto.

Stavbu tejto špeciálnej základovej dosky za STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo zastrešovala oblasť BA pod vedením skúseného riaditeľa Ing. Mareka Ščuryho, ktorý do svojho tímu pritiahol zaujímavými stavbami ostrieľaných a rokmi overených stavbárov, technikov a technológov. „Roky stavebných skúsenosti z praxe, technické a technologické zázemie, koordinačné schopnosti stavbyvedúcich a dlhoročné vzťahy s dodávateľmi a subdodávateľmi sú základnými piliermi spolupráce našej oblasti s klientmi. V zmysle kvality vykonanej práce, použitých postupov a materiálov pre nás neexistujú veľké a malé stavby. Ku každej zverenej stavbe pristupujeme tak, aby sme klientovi priniesli čo najkvalitnejší výsledok s ohľadom na jeho predstavy a s ohľadom na účel stavby. Vždy pred i počas výstavby s klientmi konzultujeme projekt do najmenších detailov, aby sme predišli akýmkoľvek nezrovnalostiam a v mnohých prípadoch týmto prístupom a našimi riešeniami šetríme klientom náklady,“ hovorí šéf oblasti BA Ing. Marek Ščury.

 

cb Scury

Ing. Marek Ščury

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
Prokurista a riaditeľ oblasti BA

 

cb Barila

Ing. Martin Barila

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci

 

 

Pin It