Eurovea Strabag stavba

Najvyššia rezidenčná budova u nás či základová doska, ktorá rozsahom patrí medzi svetové unikáty. Spoločnosť Strabag sa nebojí realizovať projekty, ktoré majú najvyššie nároky na zhotovenie. 

 

V čom sú špecifické tri aktuálne stavby firmy – Klingerka, Eurovea Tower a Ovocné sady – nám povedali zástupcovia Strabagu.

 

Klingerka: jeden z najkrajších rezidenčných projektov

 

Klingerka

 

Odpovedá Ing. Martin Barila, hlavný stavbyvedúci:

Klingerka je najvyššia rezidenčná budova na Slovensku. Čím je osobitá táto výstavba?

Klingerka je určite jeden z najkrajších rezidenčných projektov, ktorý sme doteraz realizovali. Obytná budova s moderným vzhľadom je situovaná do veľmi zaujímavej lokality, ktorá je s históriou Bratislavy pevne spätá a navyše je v tesnej blízkosti centra mesta, neďaleko Dunaja a novovznikajúcej štvrte EUROVEA2. Pre nás ako zhotoviteľa bolo na začiatku realizácie veľmi podstatné nastaviť technológiu realizácie železobetónu tak, aby sme splnili požiadavky na BOZP, vysokú kvalitu a termín. Počas samotnej realizácie bolo kľúčové správne nastavenie postupnosti jednotlivých remesiel, sledovanie kvality realizovaných prác a vzhľadom na výšku budovy aj presnosť realizácie jednotlivých prvkov.

 

Klingerka

 

Klingerka je vzhľadom k technickým požiadavkám a konštrukčným nárokom v mnohých ohľadoch jedinečná. Môžete to špecifikovať?

Ing Martin BarilaVzhľadom na parametre stavby sme k projektu Klingerka pristupovali od začiatku veľmi zodpovedne. Bolo potrebné vyriešiť spôsob realizácie jednotlivých železobetónových častí, kde sme zvolili kombináciu prefabrikovaných a monolitických konštrukcií.

Na realizáciu opakujúcich sa podlaží sme zvolili nasadenie šplhacieho debnenia v kombinácii s veterným štítom. V spolupráci so statikom stavby Ing. Bukovom sme našli veľmi veľa realizačných riešení ako napríklad rozdelenie záberov, optimalizovanie položiek výstuže alebo nastavenie správnych špecifikácií navrhovaných betónov tak, aby bolo možné aj v letných mesiacoch zabezpečiť spracovanie vysokopevnostných betónov. Dôležité bolo aj vyriešenie čerpania betónu do výšky 120 metrov, ktoré sme riešili osadením betonárskej veže. Transport materiálu zabezpečovali dva vežové žeriavy, ktoré bolo potrebné počas realizácie monolitu priebežne nadstavovať a kotviť už do zhotovenej stavby.

V akej fáze sa pri stavbe tohto projektu momentálne nachádzate?

Aktuálne robíme najväčší výkon v interiéroch. V závislosti od jednotlivých podlaží prebieha montáž sadrokartónov, omietanie, betonáž poterov, maľovanie, kompletáže zdravotechniky a zariadení. Na parkovacom dome aktuálne dokončujeme vnútorné povrchy, technické miestnosti a kompletujeme inštalácie. Oba objekty (výšková budova a parkovací dom) pripravujeme na kolaudáciu, ktorá by mala prebehnúť na jeseň tohto roku.

 

Eurovea Tower: prvý slovenský mrakodrap

 

Eurovea Strabag

 

Odpovedá Ing. Jozef Dzuriak, stavbyvedúci:

Využívate vo svojich projektoch betón aj ako vizuálny prvok?

O tom, ako bude betón v konečnom dôsledku vnímaný, rozhoduje už pri projektovaní architekt projektu prípadne klient. My ako realizátor v tomto smere preberieme a prekonzultujeme požiadavky, pripravíme návrh kladacieho plánu debnenia, odkomunikujeme detaily napojení a hrán, mnohokrát pripravíme aj vzorku. Sme hlavne zodpovední za dodržanie kvality žiadanej pohľadovosti, no vrámci našich skúseností sme, samozrejme, schopní poradiť s najvhodnejším riešením. V súčasnosti sa s vyššími požiadavkami na pohľadovosť realizovaných betónov stretávame čoraz častejšie, no je to hlavne pri výnimočnejších projektoch akým je napríklad projekt prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER. Na tomto projekte sme sa museli popasovať s nárokom na vysokú kvalitu pohľadovosti 15 metrov vysokých betónových stĺpov v tvare „V“, ktoré sú na podnoží výškovej budovy. Pri týchto stĺpoch má klient vysoké požiadavky nielen na pohľadovosť, ale aj na kvalitu betónu, pretože tieto stĺpy podopierajú ostatné poschodia.

 

Eurovea Strabag

 

Betonáž základovej dosky na projekte EUROVEA TOWER patrí svojím rozsahom medzi svetové unikáty. Aké množstvo betónu sa použilo a prečo?

Na výstavbu základovej dosky sa použilo 7 060 m3 betónu. Vzhľadom na trojmetrovú hrúbku základovej dosky nebolo možné dosku pri požiadavke na vodotesnosť  a spôsob vystuženia deliť na menšie celky.  Množstvo, ale aj typ použitého betónu vychádzajú z návrhu statika. Pre komplikovanosť naviazanej výstuže a nadštandardnú výšku si realizácia vyžadovala použitie troch druhov betónových zmesí. V spodnej časti sa zabudovalo približne 1 000 m3 samozhutniteľného betónu, v strednej vrstve bol použitý betón s nízkym nábehom hydratačného tepla v objeme cca. 4 000 m3 a horná vrstva pozostáva z cca. 2 000 m3 betónu vyššej pevnosti.

Čím je špecifická výstavba mrakodrapu od bežných, nižších stavieb?

Z môjho pohľadu je každá stavba špecifická, no stavba mrakodrapu bola zvlášť náročná od samotného začiatku. Keďže sa takáto vysoká stavba realizuje na Slovensku prvýkrát, tak bolo aj našou snahou nič nepodceniť. Už počas príprav projektu bolo pre nás veľkou výhodou, že náš tím má pomerne dosť skúsenosti z predošlých realizácií výškových projektov ako napr. Klingerka.

Oproti iným stavbám, ktoré sme doteraz realizovali, má táto vysoké nároky na samotnú realizáciu. Stavba sa nachádza kúsok od Dunaja, preto mala pomerne náročné založenie. Veľkou výzvou pre nás bola realizácia už spomínanej základovej dosky.

 

 eurovea strabag stavba

 

Stavba mrakodrapu je určite náročnejšia aj na koordináciu procesov, ľudských a materiálových zdrojov tak, aby všetko fungovalo v správnom čase. Nám sa však podarilo dať dokopy skvelý tím technikov a odborníkov, ktorí majú skúsenosti s veľkými a náročnými stavbami, takže všetko na stavbe funguje v každom smere presne tak, ako má.

strabag dzuriakAké výzvy na vás momentálne čakajú pri výstavbe EUROVEA TOWER?

Po základovej doske aktuálne realizujeme asi druhú najväčšiu výzvu, ktorou je betonáž troch 15-metrových stĺpov v tvare „V“, ktoré sú súčasťou hlavnej nosnej konštrukcie celej obytnej veže. Na betonáž týchto stĺpov sme použili na mieru vyrobené debnenie, kde len montáž debnenia na stavbe a viazanie výstuže trvalo celý mesiac. Betonári pracovali priamo v debnení. Celý proces betonáže pri jednom stĺpe následne prebiehal v jednom dni v 3 etapách s približne 1,5 – 2 hodinovými prestávkami medzi jednotlivými etapami. Na betonáž týchto stĺpov sme použili vysokopevnostný betón triedy C60/75. Celý proces výstavby týchto stĺpov nám zaberie približne 1,5 mesiaca, no aktuálne sa dostávame už do poslednej fázy tohto procesu.

Na tieto stĺpy v tvare „V“ sa budú až do 43. poschodia napájať železobetónové pohľadové stĺpy kruhového prierezu vystužené tuhou vložkou s vysokopevnostnou oceľou S460. Pri týchto kruhových stĺpoch musíme klásť veľký dôraz na montáž tuhej vložky, kde je možná vertikálna a horizontálna odchýlka uloženia iba 1,5 cm. Na dosiahnutie tohto cieľa musela byť styčná plocha v absolútnej rovine s toleranciou maximálne 0,1 mm.

Stretli ste sa pri výstavbe EUROVEA 2 s komplikáciami?

Určite áno, je to veľká a komplikovaná stavba, takže s komplikáciami sa počíta. Ak nejaké vzniknú , hľadáme riešenia a možnosti ako ich vyriešiť, dôležite je ich neskrývať, ale odkomunikovať.  Veľkú technickú podporu nám počas realizácie poskytujú skúsení statici projektu Ing. Bukov a Ing. Baran.

 

Ovocné sady: Kvalitné bývanie s funkčnou architektúrou

 

Ovocne sady strabag

 

Odpovedá Ing. Radomír Janík, Site Manager:

Strabag je aj generálnym dodávateľom stavby štvrti na okraji Bratislavy, Ovocné sady. V akej fáze sa projekt nachádza?

Ing Radomir JanikMomentálne sme spolu so spoločnosťou SYTIQ, s ktorou sme na tejto stavbe v združení, ukončili všetky monolitické konštrukcie a vo všetkých objektoch prebiehajú vnútorné práce na rozvodoch elektriny, kúrenia, vody a vzduchotechniky. Zároveň montujeme sadrokartónové konštrukcie a okná. Čoskoro sa tiež začnú práce na omietkach a poteroch. Vonkajšie siete, teda plyn, kanalizáciu a vodu, máme hotové na 80%, začíname s inštaláciou "elektro" – silno/slabo prúd, osvetlenie. V blízkej dobe začneme so stabilizáciou podložia a následne s realizáciou vonkajších spevnených plôch, teda komunikácií a parkovísk.

Konštrukcia obytných domov je z betónových monolitov. Aké technologické postupy boli použité?

V podstate išlo o bežný postup výstavby betónových monolitov, kde sa používa štandardné systémové bednenie. Za isté špecifikum by sme však pri tejto výstavbe mohli považovať betonáž stropných dosiek, ktoré sú bez dilatácie a z toho dôvodu sa betónovali na dva zábery tak, aby sme eliminovali zmrašťovanie betónu a nespôsobili trhliny pri krajných priečnych obvodových stenách. Monolit pôsobí ako jeden tuhý celok. Prvé nadzemné podlažie muselo byť teda podstojkované až do zrealizovania celého monolitu, pretože v tomto podlaží je voľná dispozícia, teda väčšinu hmotnosti nadzemných podlaží prenášajú obvodové steny, kde sú zase kritickými prvkami nadpražia veľkých otvorov, ktoré budú v budúcnosti slúžiť ako výklady obchodných prevádzok.

Betónové monolity majú svoj osobitý vzhľad. Prejaví sa tento materiál aj na dizajne vašich stavieb, prípadne bude betón priznaný v interiéri?

Áno, to určite súhlasím, no v tomto prípade autor projektu navrhol priznaný pohľadový betón iba v priestoroch schodísk, zvyšok bude zakrytý omietkami a stierkami, pri fasáde to bude kontaktný zatepľovací systém.

 

Ovocne sady strabag

Pin It