Bislupice_pracePo roku prác odovzdala spoločnosť Skanska do prevádzky novú, vyše 3 km dlhú kanalizáciu v Podunajských Biskupiciach v Bratislave.

 

Prvú etapu projektu Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu – Kanalizácia Podunajské Biskupice realizovala Skanska pre investora Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice. Stavba v hodnote vyše 2,2 miliónov eur bola financovaná prostredníctvom fondov EÚ.

 

Pôvodne sa splaškové vody produkované na danom území zachytávali v žumpách, ktoré boli často zle prevádzkované a vo väčšine prípadov neboli vodotesné. Hrozilo unikanie odpadových vôd do podzemia a ohrozenie kvality vodného zdroja.


Vybudovanie stokovej siete zlepšilo štandard bývania v dotknutých územiach mestskej časti Podunajské Biskupice. Ako prvé v polovici októbra skolaudovali a odovzdali do prevádzky kanalizácie a domové prípojky na uliciach Parcelná, časť Devätinovej, Hydinárskej a Družobnej, ako aj na Vetvárskej ulici. Koncom roka 2011 prišli na rad ulice Krajinská, Popradská a časť Šamorínskej. Obec obyvateľov týchto ulíc vopred písomne upozornila, že po podpísaní Zmluvy o pripojení sa môžu v spolupráci s BVS napojiť na funkčnú kanalizáciu a mnohí to už aj urobili.


Nové kanalizačné stoky sú vedené v komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch tak, ako to dovolila zástavba a iné, už vybudované podzemné a nadzemné vedenia. Zrealizovalo sa 3 184 m kanalizácie, 277 domových kanalizačných prípojok a 59 uličných vpustí na odvodnenie povrchových vôd z komunikácie.


Počas výstavby kanalizácie v auguste až decembri 2011pracovníci Skanska SK urobili aj povrchovú úpravu spomenutých ulíc. Práce v celkovej hodnote zhruba 200 tisíc eur s DPH zahŕňali odstránenie starého asfaltového krytu z vozoviek, vyrovnanie ich povrchu, položenie asfaltobetónových kobercov a osadenie dlažby a cestných obrubníkov.