Pin It

 

pripravila Anna Salvová v spolupráci s Reality Holding+, RELEVANS a VÚB bankou

 

Aj v tretej časti seriálu Viacgeneračné bývanie sa zameriame na faktory, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní sa o tom, ako v budúcnosti hospodáriť s rodinnou nehnuteľnosťou. Zvažovali ste niekedy možnosť, že by ste nehnuteľnosť darovali vašim blízkym? Máte to dobre premyselné, alebo v tom potrebujete mať väčší prehľad. Na pomoc sme si aj tentokrát prizvali odborníkov, ktorí sa na trhu s nehnuteľnosťami a financiami pohybujú už dlhé roky.

 

„Darovanie nehnuteľnosti je v zásade veľmi jednoduchý proces riešený darovacou zmluvou s následným vkladom na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. Na čo sa však často zabúda, je daň z darovania, ktorá musí vychádzať zo znaleckého posudku,“ upozorňuje Tibor Kočuta.

 

 viacgeneracne byvanie darovanie nehnutelnosti poradenstvo stavebnictvo byvanie

 

 

„V prípade, ak sa rodičia rozhodnú, že nehnuteľnosť darujú svojmu dieťaťu, treba upozorniť, že táto sa automaticky nevracia v prípade „nevďačného“ potomka alebo po eventuálnej smrti tohto obdarovaného dieťaťa naspäť rodičom,“ vystríha Melita Boháčeková. Zrušenie darovania nehnuteľnosti podľa jej slov nie je možné len tak jednoducho, musí dôjsť k vážnym okolnostiam, ktoré by vrátenie daru od obdarovaného umožňovali.

 

V prípade smrti obdarovaného potomka sa nehnuteľnosť dedí, pričom novým vlastníkom sa zväčša stane manžel zosnulého a jeho deti. Nový vlastník môže,samozrejme,nehnuteľnosť predať, resp. jeho insolventnosťou sa môže byt alebo dom dostať do rúk úplne cudzej osoby.

 

 

viacgeneracne byvanie darovanie nehnutelnosti potomkom stavebnictvo byvanie

 

„Darovanie nehnuteľnosti vyžaduje obdobný postup aký je pri prevode nehnuteľnosti. Darca je zároveň povinný upozorniť na vady daru, inak je obdarovaný oprávnený dar vrátiť.Pozor, nie je možné darovanie, ktoré má nastať až po darcovej smrti. Zákon takisto pripúšťa možnosť vrátenia daru, právo darcu domáhať sa vrátenia daru v praxi nie je jednoduché.V neposlednom rade treba spomenúť, že darovanie nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom ešte darca nie je, ale bude, je možné, treba však dbať na správnu formuláciu zmluvy. Platí zásada, že nikto nemôže nikomu dať (a teda ani darovať) viac práv, ako sám má. Nesprávnou formuláciou takejto darovacej zmluvy by teda darovanie bolo neplatné,“ popisuje právne náležitosti takéhoto postupu Melita Boháčeková.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Prečítajte si druhú časť seriálu Viacgeneračné bývanie

Toto by ste mali vedieť o práve na dožitie

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dedičské konanie

Dedičské konanie podľa civilného mimosporového poriadku vedie poverený notár. Ten nestanovuje priebeh ani ukončenie konania lehoty, môže ju však stanoviť súd. Ak je predmet dedičstva jednoduchý, celý proces dedičského konania možno zvládnuť na notárskom úrade, ktorý bol určený súdom, aj do troch mesiacov či do polroka. „Problémom je však, ak sú preťažené súdy či príslušný notár, alebo sa dedičia nevedia dohodnúť a v procese dedičstva sa odvolávajú.Vážnym problémom môže byť aj rozsah veľkého majetku a spoluvlastníctvo s viacerými rôznymi spolumajiteľmi, vtedy je dedičské konanie naozaj zložitý proces a môže sa natiahnuť aj na niekoľko rokov. Notár môže súhlasiť aj s čiastočným dedičským konaním na vybraté nehnuteľnosti, ale v prípade zložitejších konaní to notárske úrady nerady vyčleňujú – predmet dedičstva sa rieši skôr ako celok.Ďalšími možnými komplikáciami sú majetok alebo spoluvlastníci žijúci v zahraničí, v tomto prípade je proces dedičského konania menej pružný,“ uvádza Tibor Kočuta.

 

 

viacgeneracne byvanie pozemok nehnutelnost dom stavebnictvo byvanie

 

 

„Pri darovanej nehnuteľnosti treba spomenúť, že pri dedení bez závetu zosnulého je neskôr možné prihliadnuť na to, čo dedič za života od zosnulého už darom dostal a dar tomuto dedičovi pri vysporiadaní dedičstva zosnulého započítať.V dedičskom konaní sa mu teda o to môže znížiť dedičský podiel. Pokiaľ už zosnulý nemá pri dedičskom konaní iný majetok, nemá sa teda čo započítať a ostatní dediči ostávajú kvázi ukrátení. Aj pri dedení zo závetu možno toto započítanie daru urobiť, ale len vtedy, ak na to dal zosnulý príkaz, alebo ak by bol obdarovaný dedič oproti ostatným dedičom bezdôvodne zvýhodnený,“ dopĺňa Melita Boháčeková

 

 

 

Otázka pre odborníčku: Darovať nehnuteľnosť neplnoletým?

Odpovedá Melita Boháčeková, RELEVANS

 viacgeneracne byvanie melita bohacekova stavebnictvo byvanie

Nehnuteľnosť možno darovať ktorémukoľvek členovi rodiny, či už dospelým členom alebo deťom. Pri neplnoletých osobách treba mať na pamäti, že pri úkonoch, ktoré robia zákonní zástupcovia za maloleté deti, pokiaľ nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdom. Ak je maloleté dieťa obdarované od starých rodičov, resp. tretej osoby, súhlas (a podpis) dávajú jeho zákonní zástupcovia – spravidla rodičia (obaja, resp. jeden s výslovným súhlasom i druhého manžela). Problém je, že v budúcnosti možno takto podpísanú darovaciu zmluvu spochybniť a vyhlásiť za neplatnú, pretože mohlo dôjsť ku kolízii záujmov rodičov a dieťaťa. V takom prípade darovaciu zmluvu nemá podpisovať zákonný zástupca, ale treba najprv súdom ustanoviť kolízneho opatrovníka, ktorý bude zastupovať záujmy dieťaťa.

 

 

 

 

 

 

 

Pin It